ORDRE DEL DIA

1.- Declaració institucional amb motiu dels 70 anys del bombardeig d’Hiroshima i Nagasaki.
2.- Aprovació, si escau, de les actes núm. 11/15, corresponent a la sessió extraordinària de data 15 de juliol de 2015 i núm. 12/15, corresponent a la sessió ordinària de data 29 de juliol de 2015.
3.- Informacions de l’Alcaldia.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE RECURSOS GENERALS I ECONÒMICS

4.- Dictamen que proposa l’aprovació del calendari de les festes locals per a l’any 2016.
5.- Dictamen que proposa donar compte d’un decret en matèria de personal.
6.- Dictamen que proposa donar compte de l’estat d’execució del Pressupost municipal de l’exercici econòmic 2015, a data 30 de juny de 2015.

COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES

7.- Dictamen proposant l’aprovació del Compte anual d’aquest Ajuntament corresponent a l’exercici econòmic de 2014.
8.- Dictamen proposant donar compte dels estats financers, a 31 de desembre de 2014, de la Sociedad Municipal Mixta de Promoción y Gestión de Servicios de Esplugues, S.A.
9.- Dictamen proposant donar compte dels estats financers, a 31 de desembre de 2014, de la Fundació Privada Asproseat Proa.

MOCIONS

11/15.- Moció del grup municipal d’ICV-MES-AS de l’Ajuntament d’Esplugues donant suport a la campanya de PALLASSOS SENSE FRONTERES i oferint-se com a ciutat acollidora de refugiats.
12/15.- Moció del grup municipal d’ERC-GxE de l’Ajuntament d’Esplugues de rebuig a la banalització del nazisme i el feixisme, i en contra de la incitació a l’odi.
13/15.- Moció del grup municipal d’ERC-GxE de l’Ajuntament d’Esplugues de suport a la creació de la prestació “Garantia + 55”, proposta impulsada per la UGT de Catalunya.
14/15.- Moció del grup municipal del PSC de l’Ajuntament d’Esplugues amb motiu del repunt d’assassinats masclistes ocorreguts en els últims mesos.

PRECS I PREGUNTES

Powered by WPeMatico