20140109-200338.jpg

Declaracions Roger Pons; Regidor no adscrit

Declaracions Jordi Figueras; ERC Esplugues de Llobregat

Declaracions Albert Comellas; CiU Esplugues de Llobregat

Declaracions Mercè Haro; PPC Esplugues de Llobregat

Declaracions Enric Giner; PSC Esplugues de Llobregat

ORDRE DEL DIA

1.- Aprovació, si s’escau, de les actes núm. 12/13 corresponent a la sessió ordinària de data 18 de desembre de 2013 i núm. 1/14 corresponent a la sessió ordinària de data 15 de gener de 2014.
2.- Informacions de l’Alcaldia.
3.- Dictamen proposant la modificació del règim de dedicació i de retribucions de la senyora alcaldessa.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT

4.- Dictamen proposant l’aprovació de l’Acta de les operacions de delimitació entre els termes municipals de Sant Just Desvern i d’Esplugues de Llobregat.
5.- Dictamen proposant la resolució de les al·legacions formulades i l’aprovació definitiva de la modificació de l’ordenança municipal reguladora de la previsió de places d’aparcament en edificis de nova construcció o resultants d’actuacions de rehabilitació.
6.- Dictamen proposant l’aprovació provisional del projecte de pla especial d’assignació d’ús d’àrea de servei en el solar situat entre els carrers Àngel Guimerà, Josep Argemí i Gaspar Fàbregas, d’Esplugues de Llobregat, promogut per la societat S&S ENERGY GESTIÓN, S.L.U.
7.- Dictamen proposant l’aprovació de la proposta de Conveni relatiu al fraccionament del pagament de l’expropiació de la finca situada a l’avinguda Isidre Martí, 21-25, cantonada carrer Lluís Millet, 1-3, en execució de Sentència de la Sala del Contenciós Administratiu del Tribunal Suprem de data 22-10-2013.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE RECURSOS GENERALS I ECONÒMICS

8.- Dictamen proposant la modificació de l’Ordenança fiscal núm. 7, reguladora de la Taxa per la retirada i custòdia de vehicles abandonats o estacionats defectuosament en la via pública.
9.- Dictamen proposant la modificació d’un preu públic.
10.- Dictamen proposant l’aprovació del procediment a seguir per a l’abonament d’una bestreta al personal funcionari i laboral de l’Ajuntament.
11.- Dictamen proposant l’aprovació de la formalització del conflicte en defensa de l’autonomia local contra la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració Local.

MOCIONS

6/14.- Moció del grup municipal del PP en contra de la pujada del transport públic.
7/14.- Moció dels grups municipals del PSC, ICV-EUiA, CiU, ERC-Re-GpE i regidor no adscrit contra la reforma de la Llei orgànica 2/10 de salut sexual i reproductiva i interrupció voluntària de l’embaràs.
8/14.- Moció del grup municipal d’ ERC-Re-GpE per la construcció dels dos mercats municipals.

PROPOSICIONS REGLAMENT DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA

2/14.- Proposició ciutadana de l’AA.VV. de la Plana-Montesa i la P.A.H. d’Esplugues de Llobregat per la sanció dels immobles permanentment desocupats propietat d’entitats financeres i altres grans empreses.
3/14.- Proposició ciutadana de la Candidatura d’Unitat Popular (CUP) en contra de la reforma de la Llei de l’avortament.
4/14.- Proposició ciutadana de l’Associació Àgora d’Esplugues perquè l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat lideri la completa implementació del plantejament museològic, museogràfic i arquitectònic del Museu de Ceràmica “La Rajoleta” d’Esplugues de Llobregat, tot vetllant per la seva promoció i consolidació.

PRECS I PREGUNTES

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Basic data protection information: The processing responsible is Iban Salvador Martinez. Your data will be processed for gestionar i moderar els comentaris. The processing legitimation is the consent of the concerned party. Your data will be processed by Automattic Inc., EEUU to spam filtering. You have the right to access, rectify and cancel the data, as well as other rights, as explained in the privacy policy.