ORDRE DEL DIA

1.- Aprovació, si escau, de l’acta núm. 10/15, corresponent a la sessió extraordinària de data 13 de juny de 2015.
2.- Informacions de l’Alcaldia.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT

3.- Dictamen que proposa l’aprovació provisional de la modificació puntual del Pla General Metropolità a la finca situada al carrer Manuel Florentin, 26 (Casal del Cris), d’aquesta població, promoguda per la Congregación de los Legionarios de Cristo.
4.- Dictamen que proposa la desestimació del recurs de reposició interposat per FCC CONSTRUCCIÓN, S.A. contra l’acord de denegació de la devolució de la fiança definitiva del contracte d’obres del projecte executiu modificat del Complex Esportiu Municipal Les Moreres.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE RECURSOS GENERALS I ECONÒMICS

5.- Dictamen que proposa l’aprovació dels nous estatuts del Consorci de Turisme del Baix Llobregat.
6.- Dictamen que proposa la modificació de la relació de llocs de treball i plantilla municipal.
7.- Dictamen que proposa donar compte de l’informe d’Intervenció i Tresoreria sobre el període d’aprovació i pagament de factures i certificacions d’obres corresponent al segon trimestre de 2015.
8.- Dictamen que proposa donar compte del període mitjà de pagament a proveïdors corresponent al segon trimestre de 2015.

MOCIONS

8/15.- Moció dels grups municipals d’ERC-GxE, ICV-ME-AS i CUP d’adhesió a l’Associació de Municipis per la Independència (AMI).
9/15.- Moció del grup municipal de la CUP per la implantació de criteris progressius als preus de les piscines municipals.
10/15.- Moció dels grups municipals d’ERC-GxE, ICV-ME-AS i CUP de suport al Correllengua 2015.

PRECS I PREGUNTES

Powered by WPeMatico