L’Ajuntament subvenciona empreses que contractin persones d’Esplugues a l’atur

20130429-141525.jpg

Es costejaran els sis primers mesos de salari, fins a un màxim de 1.500 euros al mes, i l’empresa haurà de contractar almenys durant un any.

El Pacte per a la Dinamització Econòmica i l’Ocupació d’Esplugues, que van subscriure al març els cinc grups polítics de l’Ajuntament, comença a visualitzar-se en forma d’ajuts econòmics a empreses. Ajudes de diferent tipus, però amb un objectiu comú: afavorir la contractació de persones d’Esplugues en situació d’atur.

L’ajuda més important és la que podran demanar a partir del 6 de maig (i fins al 20 de setembre) les empreses físiques i jurídiques i les entitats ubicades a Esplugues o a qualsevol altre municipi de l’àrea metropolitana per la contractació d’almenys una persona. Els requisits són: que la persona contractada sigui d’Esplugues i estigui a l’atur i que la durada del contracte sigui almenys d’un any. El contracte pot ser a temps complet o parcial, d’almenys el 50% de la jornada.

Gràcies a la seva inclusió en el Pla metropolità de suport a les polítiques municipals 2012-2015, de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, l’Ajuntament d’Esplugues costejarà els sis primers mesos d’aquestes noves contractacions, amb subven- cions màximes d’entre 1.200 i 1.500 euros bruts al mes (depenent de la categoria professional) i, a més, el cost de la cotització a la Seguretat Social.
L’Ajuntament compta amb 124.590 euros per a aquesta línia de subvenció, que pot ajudar a crear entre 10 i 30 llocs de treball.

Ajudes fiscals
Un altre paquet de mesures aprovat ja per l’Ajuntament és el referit als ajuts fiscals. En concret, per a l’Impost sobre Construccions (ICIO) i la Taxa d’Activitats i Instal·lacions. Tindran bonificació de l’ICIO aquelles empreses les obres desti- nades a aixecar un negoci de les quals es declarin pel Ple municipal d’especial interès o utilitat municipal (per concórrer circumstàncies socials o de foment de l’ocupació) i comporten la contractació d’almenys cinc persones d’Esplugues en atur. La bonificació podrà ser del 5 al 60% de l’impost, segons l’increment de plantilla. A més, també se subvencionarà un 20% de la quota de l’ICIO a les petites i mitjanes empreses (no així a les que tributen IAE) que creïn una nova activitat o ampliïn les actuals, sempre que es creu com a mínim un lloc de treball.

Pel que fa a la Taxa d’Activitats i Instal·lacions, hi haurà bonificacions del 40% per a les empreses creades a partir de l’1 de gener de 2012, i d’un altre 40% per a les empreses d’economia social, com les cooperatives. Si concorren ambdues circumstàncies, la bonificació serà del 80%. Sobre aquesta mateixa taxa, se subvencionarà a les petites i mitjanes em- preses un 50% de la quota a pagar per noves instal · lacions, adequacions i millores. A més, si es contracta per un mínim d’un any a persones d’Esplugues en atur (els contractes hauran de superar les 15 hores setmanals), la subvenció serà d’un 15% més (fins a 2 llocs de treball), un 30% (fins a 5 llocs de treball) o un 50% (més de 5 llocs de treball).

Les ajudes podran sol·licitar durant l’any 2013 al Punt d’Atenció a la Ciutadania (PAC Central: plaça Santa Magdalena, 24, de dilluns a divendres, de 8.30 a 19 hores. Telèfon 900 300 082).

Les bases es poden consultar a www.esplugues.cat (Seu electrònica: treball, comerç, empresa).

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Basic data protection information: The processing responsible is Iban Salvador Martinez. Your data will be processed for gestionar i moderar els comentaris. The processing legitimation is the consent of the concerned party. Your data will be processed by Automattic Inc., EEUU to spam filtering. You have the right to access, rectify and delete the data, as well as other rights, as explained in the privacy policy.