Menú Cerrar

Tele Estudi Esplugues; Ple Municipal d’#Esplugues 19/2/2014

20140109-200338.jpg

Declaracions Roger Pons; Regidor no adscrit

Declaracions Jordi Figueras; ERC Esplugues de Llobregat

Declaracions Albert Comellas; CiU Esplugues de Llobregat

Declaracions Mercè Haro; PPC Esplugues de Llobregat

Declaracions Enric Giner; PSC Esplugues de Llobregat

ORDRE DEL DIA

1.- Aprovació, si s’escau, de les actes núm. 12/13 corresponent a la sessió ordinària de data 18 de desembre de 2013 i núm. 1/14 corresponent a la sessió ordinària de data 15 de gener de 2014.
2.- Informacions de l’Alcaldia.
3.- Dictamen proposant la modificació del règim de dedicació i de retribucions de la senyora alcaldessa.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT

4.- Dictamen proposant l’aprovació de l’Acta de les operacions de delimitació entre els termes municipals de Sant Just Desvern i d’Esplugues de Llobregat.
5.- Dictamen proposant la resolució de les al·legacions formulades i l’aprovació definitiva de la modificació de l’ordenança municipal reguladora de la previsió de places d’aparcament en edificis de nova construcció o resultants d’actuacions de rehabilitació.
6.- Dictamen proposant l’aprovació provisional del projecte de pla especial d’assignació d’ús d’àrea de servei en el solar situat entre els carrers Àngel Guimerà, Josep Argemí i Gaspar Fàbregas, d’Esplugues de Llobregat, promogut per la societat S&S ENERGY GESTIÓN, S.L.U.
7.- Dictamen proposant l’aprovació de la proposta de Conveni relatiu al fraccionament del pagament de l’expropiació de la finca situada a l’avinguda Isidre Martí, 21-25, cantonada carrer Lluís Millet, 1-3, en execució de Sentència de la Sala del Contenciós Administratiu del Tribunal Suprem de data 22-10-2013.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE RECURSOS GENERALS I ECONÒMICS

8.- Dictamen proposant la modificació de l’Ordenança fiscal núm. 7, reguladora de la Taxa per la retirada i custòdia de vehicles abandonats o estacionats defectuosament en la via pública.
9.- Dictamen proposant la modificació d’un preu públic.
10.- Dictamen proposant l’aprovació del procediment a seguir per a l’abonament d’una bestreta al personal funcionari i laboral de l’Ajuntament.
11.- Dictamen proposant l’aprovació de la formalització del conflicte en defensa de l’autonomia local contra la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració Local.

MOCIONS

6/14.- Moció del grup municipal del PP en contra de la pujada del transport públic.
7/14.- Moció dels grups municipals del PSC, ICV-EUiA, CiU, ERC-Re-GpE i regidor no adscrit contra la reforma de la Llei orgànica 2/10 de salut sexual i reproductiva i interrupció voluntària de l’embaràs.
8/14.- Moció del grup municipal d’ ERC-Re-GpE per la construcció dels dos mercats municipals.

PROPOSICIONS REGLAMENT DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA

2/14.- Proposició ciutadana de l’AA.VV. de la Plana-Montesa i la P.A.H. d’Esplugues de Llobregat per la sanció dels immobles permanentment desocupats propietat d’entitats financeres i altres grans empreses.
3/14.- Proposició ciutadana de la Candidatura d’Unitat Popular (CUP) en contra de la reforma de la Llei de l’avortament.
4/14.- Proposició ciutadana de l’Associació Àgora d’Esplugues perquè l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat lideri la completa implementació del plantejament museològic, museogràfic i arquitectònic del Museu de Ceràmica “La Rajoleta” d’Esplugues de Llobregat, tot vetllant per la seva promoció i consolidació.

PRECS I PREGUNTES