Menú Cerrar

L’Ajuntament subvenciona empreses que contractin persones d’Esplugues a l’atur

20130429-141525.jpg

Es costejaran els sis primers mesos de salari, fins a un màxim de 1.500 euros al mes, i l’empresa haurà de contractar almenys durant un any.

El Pacte per a la Dinamització Econòmica i l’Ocupació d’Esplugues, que van subscriure al març els cinc grups polítics de l’Ajuntament, comença a visualitzar-se en forma d’ajuts econòmics a empreses. Ajudes de diferent tipus, però amb un objectiu comú: afavorir la contractació de persones d’Esplugues en situació d’atur.

L’ajuda més important és la que podran demanar a partir del 6 de maig (i fins al 20 de setembre) les empreses físiques i jurídiques i les entitats ubicades a Esplugues o a qualsevol altre municipi de l’àrea metropolitana per la contractació d’almenys una persona. Els requisits són: que la persona contractada sigui d’Esplugues i estigui a l’atur i que la durada del contracte sigui almenys d’un any. El contracte pot ser a temps complet o parcial, d’almenys el 50% de la jornada.

Gràcies a la seva inclusió en el Pla metropolità de suport a les polítiques municipals 2012-2015, de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, l’Ajuntament d’Esplugues costejarà els sis primers mesos d’aquestes noves contractacions, amb subven- cions màximes d’entre 1.200 i 1.500 euros bruts al mes (depenent de la categoria professional) i, a més, el cost de la cotització a la Seguretat Social.
L’Ajuntament compta amb 124.590 euros per a aquesta línia de subvenció, que pot ajudar a crear entre 10 i 30 llocs de treball.

Ajudes fiscals
Un altre paquet de mesures aprovat ja per l’Ajuntament és el referit als ajuts fiscals. En concret, per a l’Impost sobre Construccions (ICIO) i la Taxa d’Activitats i Instal·lacions. Tindran bonificació de l’ICIO aquelles empreses les obres desti- nades a aixecar un negoci de les quals es declarin pel Ple municipal d’especial interès o utilitat municipal (per concórrer circumstàncies socials o de foment de l’ocupació) i comporten la contractació d’almenys cinc persones d’Esplugues en atur. La bonificació podrà ser del 5 al 60% de l’impost, segons l’increment de plantilla. A més, també se subvencionarà un 20% de la quota de l’ICIO a les petites i mitjanes empreses (no així a les que tributen IAE) que creïn una nova activitat o ampliïn les actuals, sempre que es creu com a mínim un lloc de treball.

Pel que fa a la Taxa d’Activitats i Instal·lacions, hi haurà bonificacions del 40% per a les empreses creades a partir de l’1 de gener de 2012, i d’un altre 40% per a les empreses d’economia social, com les cooperatives. Si concorren ambdues circumstàncies, la bonificació serà del 80%. Sobre aquesta mateixa taxa, se subvencionarà a les petites i mitjanes em- preses un 50% de la quota a pagar per noves instal · lacions, adequacions i millores. A més, si es contracta per un mínim d’un any a persones d’Esplugues en atur (els contractes hauran de superar les 15 hores setmanals), la subvenció serà d’un 15% més (fins a 2 llocs de treball), un 30% (fins a 5 llocs de treball) o un 50% (més de 5 llocs de treball).

Les ajudes podran sol·licitar durant l’any 2013 al Punt d’Atenció a la Ciutadania (PAC Central: plaça Santa Magdalena, 24, de dilluns a divendres, de 8.30 a 19 hores. Telèfon 900 300 082).

Les bases es poden consultar a www.esplugues.cat (Seu electrònica: treball, comerç, empresa).