Arxiu d'etiquetes: Tanatori

Ple Municipal 21/1/2015

19:00h Ple Municipal Extraordinari: (Tanatori)

ORDRE DEL DIA

ÚNIC.- Dictamen proposant la resolució d’al·legacions i l’aprovació provisional del Pla Especial de concreció d’ús i d’ordenació volumètrica de la parcel·la situada a l’avinguda Jacint Esteva i Fontanet, 112, d’Esplugues de Llobregat, promogut per la societat ELYSIUS EUROPA, S.L.

—————————————

19:30h Ple Municipal Ordinari

ORDRE DEL DIA

1.- Aprovació, si s’escau, de l’acta núm. 14/14 corresponent a la sessió ordinària de data 17 de desembre de 2014.

2.- Informacions de l’Alcaldia.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT

3.- Dictamen proposant sol·licitar a la Direcció General de Carreteres de la Generalitat de Catalunya el traspàs del tram de la carretera C-245 que discorre pel municipi d’Esplugues a favor de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat.

4.- Dictamen proposant l’exercici del dret de tempteig sobre l’habitatge amb protecció oficial emplaçat a la plaça d’Oleguer Junyent, número 12, baixos 2a, d’Esplugues de Llobregat, i l’aprovació inicial de la corresponent modificació de crèdit del pressupost municipal vigent.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE RECURSOS GENERALS I ECONÒMICS

5.- Dictamen donant compte del decret d’Alcaldia núm. 2941 de 19 de desembre de 2014 pel qual es va aprovar la contractació d’una línia d’aval amb el Banc de Sabadell, S.A.

6.- Dictamen pel qual es dóna compte de l’informe de fiscalització 20/2014 de la Sindicatura de Comptes de Catalunya, relatiu als saldos de dubtós cobrament corresponent a 31 de desembre de 2011 en municipis d’entre 20.000 i 100.000 habitants.

7.- Dictamen proposant donar compte d’un decret d’Alcaldia en matèria de personal.

PROPOSICIONS REGLAMENT DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA

1/15.- Proposició ciutadana del Consell Escolar de l’Escola Isidre Martí relativa a l’oferta educativa pel proper curs 2015-2016.

PRECS I PREGUNTES

Video Sessió íntegra:

Declaracions:

Ple Municipal #Esplugues 17/12/2014

ORDRE DEL DIA

1.- Aprovació, si s’escau, de l’acta núm. 13/14 corresponent a la sessió ordinària de data 19 de novembre de 2014.
2.- Informacions de l’Alcaldia.
3.- Dictamen proposant el nomenament de representant de l’Ajuntament al Consell Escolar de l’IES Joaquim Blume.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT

4.- Dictamen proposant l’aprovació inicial de la modificació de l’Ordenança general sobre convivència ciutadana, amb relació a la convivència amb els porcs senglars o qualsevol altre mamífer en estat salvatge, a petició del Consorci del Parc de Collserola.
5.- Dictamen proposant la cessió de la zona de seguretat del municipi d’Esplugues de Llobregat al Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola per un període de 5 anys, d’acord amb l’article 13 de la Llei 1/1970, de 4 d’abril, de caça.
6.- Dictamen proposant l’aprovació d’una pròrroga de dos anys del contracte de gestió en règim de concessió administrativa del servei públic de deixalleria mancomunat entre els municipis de Sant Joan Despí i Esplugues de Llobregat.
7.- Dictamen proposant l’aprovació de la revisió de preus del contracte del servei de conservació i manteniment de les zones verdes de la població.
8.- Dictamen proposant conferir facultats a Alcaldia en aquelles operacions jurídiques referides als drets de tempteig i de retracte sobre els habitatges de la promoció Pep Ventura.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE RECURSOS GENERALS I ECONÒMICS

9.- Dictamen proposant donar compte dels decrets d’Alcaldia en matèria de personal.
10.- Dictamen proposant l’aprovació de constitució d’un aval a favor de l’Agència Tributària per compte de Tobaga, S.A., com a garantia en el recurs econòmic administratiu interposat contra liquidació per concepte d’IVA, derivada de l’adquisició per l’Ajuntament de terrenys actualment integrats al Parc dels Torrents.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVEIS A LES PERSONES

11.- Dictamen proposant l’aprovació de la convocatòria d’ajuts municipals a Projectes de desenvolupament en els països del sud i brigadistes , any 2015.
12.- Dictamen proposant la modificació de l’acord relatiu a l’aportació a Projectes locals en matèria de cooperació al desenvolupament , any 2014 (acord de Ple amb data 18 de juny de 2014) .
13.- Dictamen proposant la pròrroga del servei d’atenció domiciliària.
14.- Dictamen relatiu al contracte de lloguer formalitzat amb la Sra.M.M.F.C., referent a un habitatge de protecció oficial de promoció pública situat al carrer Cedres.

MOCIONS

30/14.- Moció dels grups municipals de PSC, ICV-EUiA, CIU, ERC-Re-GpE i Regidor no adscrit en relació a la querella presentada per la Fiscalia General de l’Estat contra el President i altres membres del Govern de la Generalitat de Catalunya

PRECS I PREGUNTES

Video Sessió íntegra Ple Municipal #Esplugues:

Declaracions de Regidors-Portaveus:

Ple Municipal #Esplugues 17/9/2014

ORDRE DEL DIA

1.- Informacions de l’Alcaldia.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE RECURSOS GENERALS I ECONÒMICS

2.- Dictamen proposant modificacions puntuals de la relació de llocs de treball.

3.- Dictamen proposant donar compte de decrets d’alcaldia en matèria de personal.

COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES

4.- Dictamen proposant l’aprovació del Compte General d’aquest Ajuntament corresponent a l’exercici econòmic de 2013.

5.- Dictamen proposant donar compte dels estats financers, a 31 de desembre de 2013, de la Societat Municipal Mixta de Promoción y Gestión de Servicios de Esplugues, S.A. (PROGESER).

6.- Dictamen proposant donar compte dels estats financers, a 31 de desembre de 2013, de la Fundació Privada PROA.

MOCIONS

24/14.- Moció del Grup Socialista de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat en relació amb l’elecció democràtica dels alcaldes i de les alcaldesses.

Formulació per part del senyor Juan Domingo Rodríguez Reyes de la seva renúncia al càrrec de regidor d’aquest Ajuntament.

PRECS I PREGUNTES

Video Sessió íntegra Ple Municipal 17/9/2014

Declaracions:

C’s #Esplugues recull signatures contra el tanatori i informa sobre la marxa d’aturats al Baix Llobregat

Dissabte 22 de febrer.
El grup local de Ciutadans – Partido de la Ciudadanía d’Esplugues ha organitzat una carpa informativa a la ramble Verge de la Mercè al barri de Can Vidalet per informar els veïns sobre la instal·lació del nou tanatori i alhora recull signatures contra aquesta iniciativa.
D’altra banda, també s’ha informar sobre la marxa comarcal d’aturats que durant els propers dies atravessarà diverses poblacions del Baix Llobregat, entre elles Esplugues.