Arxiu d'etiquetes: Regidor no adscrit

Ple Municipal #Esplugues 25/3/2015

La corporació de l’Ajuntament d’Esplugues ha resolt convocar aquest ple extraordinari per expressar el condol i solidaritat de l’Ajuntament i la ciutat d’Esplugues als amics i familiars de les víctimes de l’accident aeri que va tenir lloc ahir als Alps francesos.

Declaracions:

Ple Municipal #Esplugues 18/2/2015

ORDRE DEL DIA

1.- Aprovació, si s’escau, de les actes núm. 1/15 corresponent a la sessió extraordinària de data 21 de gener de 2015 i núm. 2/15 corresponent a la sessió ordinària de data 21 de gener de 2015.
2.- Informacions de l’Alcaldia.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT

3.- Dictamen proposant l’aprovació de la pròrroga i modificació del contracte de gestió del servei de recollida de residus sòlids urbans, neteja viària i reg de l’arbrat vial.
4.- Dictamen proposant l’autorització del canvi de titularitat del quiosc de venda de diaris i revistes situat a la confluència dels carrers Bruc i Sant Antoni M. Claret, d’aquesta població.
5.- Dictamen proposant la resolució de les al·legacions presentades i l’aprovació definitiva de la declaració dels béns immobles relacionats a l’annex I com a béns culturals d’interès local del municipi d’Esplugues de Llobregat.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE RECURSOS GENERALS I ECONÒMICS

6.- Dictamen proposant la resolució d’al·legacions i d’aprovació definitiva de la modificació de l’Ordenança fiscal núm. 4, reguladora de l’impost sobre béns immobles.
7.- Dictamen proposant l’aprovació dels criteris per quantificar l’estimació dels saldos de dubtós cobrament.
8.- Dictamen proposant la transformació d’una plaça de la plantilla de personal funcionari i d’un lloc de treball, per reforçar el servei d’atenció a la ciutadania.
9.- Dictamen donant compte del període mitjà de pagament a proveïdors corresponent al quart trimestre de 2014.
10.- Dictamen proposant la resolució de sol·licituds de compatibilització efectuades per diversos treballadors municipals.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVEIS A LES PERSONES

11.- Dictamen proposant l’aprovació del Pacte Local contra la Pobresa i l’Exclusió Social.

MOCIONS

2/15.- Moció del grup municipal d’ERC-Re-GpE pel suport i servei a les entitats d’Esplugues davant el canvi legislatiu, en matèria fiscal i de transparència, impulsada pel govern espanyol.
3/15.- Moció dels grups municipals de PSC, ICV-EUiA, i CIU per a la modificació de la Llei 27/2014 sobre les obligacions tributàries per a les entitats sense ànim de lucre.

PROPOSICIONS REGLAMENT DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA

2/15.- Proposta del Grup local de Ciutadans sol·licitant el recolzament de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat i dels partits polítics amb representació, als malalts de la hepatitis C en la seva reclamació d’accés a tractament.
3/15.- Proposta del Grup local de Ciutadans sol·licitant el recolzament de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat i dels partits polítics amb representació, als malalts afectats per Fibromiàlgia i Síndrome de fatiga crònica – Encefalomielitis miàlgica.

PRECS I PREGUNTES

Video sessió íntegra:

Declaracions:

Ple Municipal 21/1/2015

19:00h Ple Municipal Extraordinari: (Tanatori)

ORDRE DEL DIA

ÚNIC.- Dictamen proposant la resolució d’al·legacions i l’aprovació provisional del Pla Especial de concreció d’ús i d’ordenació volumètrica de la parcel·la situada a l’avinguda Jacint Esteva i Fontanet, 112, d’Esplugues de Llobregat, promogut per la societat ELYSIUS EUROPA, S.L.

—————————————

19:30h Ple Municipal Ordinari

ORDRE DEL DIA

1.- Aprovació, si s’escau, de l’acta núm. 14/14 corresponent a la sessió ordinària de data 17 de desembre de 2014.

2.- Informacions de l’Alcaldia.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT

3.- Dictamen proposant sol·licitar a la Direcció General de Carreteres de la Generalitat de Catalunya el traspàs del tram de la carretera C-245 que discorre pel municipi d’Esplugues a favor de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat.

4.- Dictamen proposant l’exercici del dret de tempteig sobre l’habitatge amb protecció oficial emplaçat a la plaça d’Oleguer Junyent, número 12, baixos 2a, d’Esplugues de Llobregat, i l’aprovació inicial de la corresponent modificació de crèdit del pressupost municipal vigent.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE RECURSOS GENERALS I ECONÒMICS

5.- Dictamen donant compte del decret d’Alcaldia núm. 2941 de 19 de desembre de 2014 pel qual es va aprovar la contractació d’una línia d’aval amb el Banc de Sabadell, S.A.

6.- Dictamen pel qual es dóna compte de l’informe de fiscalització 20/2014 de la Sindicatura de Comptes de Catalunya, relatiu als saldos de dubtós cobrament corresponent a 31 de desembre de 2011 en municipis d’entre 20.000 i 100.000 habitants.

7.- Dictamen proposant donar compte d’un decret d’Alcaldia en matèria de personal.

PROPOSICIONS REGLAMENT DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA

1/15.- Proposició ciutadana del Consell Escolar de l’Escola Isidre Martí relativa a l’oferta educativa pel proper curs 2015-2016.

PRECS I PREGUNTES

Video Sessió íntegra:

Declaracions:

Ple Municipal #Esplugues 15/10/14

ORDRE DEL DIA

1.- Aprovació, si s’escau, de les actes núm. 9/14 corresponent a la sessió ordinària de data 30 de juliol de 2014, núm. 10/14 corresponent a la sessió ordinària de data 17 de setembre de 2014 i núm. 11/14 corresponent a la sessió extraordinària de data 1 d’octubre de 2014.

2.- Informacions de l’Alcaldia.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT

3.- Dictamen proposant l’aprovació de la modificació dels Estatuts del Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola.

4.- Dictamen proposant la determinació de les festes locals per a l’any 2015.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE RECURSOS GENERALS I ECONÒMICS

5.- Dictamen proposant l’aprovació de la modificació de l’Ordenança fiscal núm. 17, reguladora de la taxa per aprofitament especial del domini públic local, a favor d’empreses explotadores de serveis de subministraments d’interès general

COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVEIS A LES PERSONES

6.- Dictamen proposant l’aprovació de les bases reguladores per a l’atorgament de subvencions per al desenvolupament d’activitats i serveis a la ciutat i de convocatòria del concurs, any 2015.

7.- Dictamen proposant la pròrroga del contracte de lloguer formalitzat amb la Sra. M.M.F.C. referent a un habitatge de protecció oficial de promoció pública situat al carrer Cedres.

8.- Dictamen proposant la modificació del conveni subscrit amb la Fundació Privada Proa relatiu a la integració socio-laboral de persones amb discapacitat psíquica.

MOCIONS

25/14.- Moció del grup municipal d’ERC-Re-GpE per la participació d’entitats d’Esplugues al Consell Consultiu del Parc de Collserola.

26/14.- Moció del grup municipal del PSC sobre el dret de remuneració als autors pels préstecs de les seves obres realitzats a biblioteques.

PROPOSICIONS REGLAMENT DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA

13/14.- Proposta del Grup local de Ciutadans relativa al recolzament per part de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat a la celebració de la consulta sobre la independència de Catalunya prevista per al dia 9 de novembre de 2014.

14/14.- Proposta ciutadana presentada per l’Associació per la Igualtat dels Drets dels Discapacitats, AIDED, sol·licitant es presenti en la Generalitat la petició perquè el projecte de construcció d’una residència per a persones amb discapacitat a Esplugues de Llobregat sigui una realitat.

PRECS I PREGUNTES

Video Sessió íntegra

Declaracions