Arxiu d'etiquetes: CiU

CiU #Esplugues segueix millorant el seu nou local de cara a una propera inauguració

Divendres 21 de febrer.
El grup municipal de CiU d’Esplugues de Llobregat continua els treballs de millora i equipament del nou local al carrer Sant Francesc Xavier (número 34; Baixos), de la mateixa ciutat d’Esplugues.
Tots els treballs d’arranjament i millora del nou local són de cara a la propera inauguració, què, segons fons del grup municipal, serà en poques setmanes.

Ple Municipal #Esplugues 19/2/2014

ORDRE DEL DIA

1.- Aprovació, si s’escau, de les actes núm. 12/13 corresponent a la sessió ordinària de data 18 de desembre de 2013 i núm. 1/14 corresponent a la sessió ordinària de data 15 de gener de 2014.
2.- Informacions de l’Alcaldia.
3.- Dictamen proposant la modificació del règim de dedicació i de retribucions de la senyora alcaldessa.
COMISSIÓ INFORMATIVA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT
4.- Dictamen proposant l’aprovació de l’Acta de les operacions de delimitació entre els termes municipals de Sant Just Desvern i d’Esplugues de Llobregat.
5.- Dictamen proposant la resolució de les al·legacions formulades i l’aprovació definitiva de la modificació de l’ordenança municipal reguladora de la previsió de places d’aparcament en edificis de nova construcció o resultants d’actuacions de rehabilitació.
6.- Dictamen proposant l’aprovació provisional del projecte de pla especial d’assignació d’ús d’àrea de servei en el solar situat entre els carrers Àngel Guimerà, Josep Argemí i Gaspar Fàbregas, d’Esplugues de Llobregat, promogut per la societat S&S ENERGY GESTIÓN, S.L.U.
7.- Dictamen proposant l’aprovació de la proposta de Conveni relatiu al fraccionament del pagament de l’expropiació de la finca situada a l’avinguda Isidre Martí, 21-25, cantonada carrer Lluís Millet, 1-3, en execució de Sentència de la Sala del Contenciós Administratiu del Tribunal Suprem de data 22-10-2013.
COMISSIÓ INFORMATIVA DE RECURSOS GENERALS I ECONÒMICS
8.- Dictamen proposant la modificació de l’Ordenança fiscal núm. 7, reguladora de la Taxa per la retirada i custòdia de vehicles abandonats o estacionats defectuosament en la via pública.
9.- Dictamen proposant la modificació d’un preu públic.
10.- Dictamen proposant l’aprovació del procediment a seguir per a l’abonament d’una bestreta al personal funcionari i laboral de l’Ajuntament.
11.- Dictamen proposant l’aprovació de la formalització del conflicte en defensa de l’autonomia local contra la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració Local.
MOCIONS
6/14.- Moció del grup municipal del PP en contra de la pujada del transport públic.
7/14.- Moció dels grups municipals del PSC, ICV-EUiA, CiU, ERC-Re-GpE i regidor no adscrit contra la reforma de la Llei orgànica 2/10 de salut sexual i reproductiva i interrupció voluntària de l’embaràs.
8/14.- Moció del grup municipal d’ ERC-Re-GpE per la construcció dels dos mercats municipals.
PROPOSICIONS REGLAMENT DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA
2/14.- Proposició ciutadana de l’AA.VV. de la Plana-Montesa i la P.A.H. d’Esplugues de Llobregat per la sanció dels immobles permanentment desocupats propietat d’entitats financeres i altres grans empreses.
3/14.- Proposició ciutadana de la Candidatura d’Unitat Popular (CUP) en contra de la reforma de la Llei de l’avortament.
4/14.- Proposició ciutadana de l’Associació Àgora d’Esplugues perquè l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat lideri la completa implementació del plantejament museològic, museogràfic i arquitectònic del Museu de Ceràmica “La Rajoleta” d’Esplugues de Llobregat, tot vetllant per la seva promoció i consolidació.
PRECS I PREGUNTES

Resum Ple Ordinari Febrer
Video íntegre del Ple Municipal d’#Esplugues 19/2/2014
Declaracions Roger Pons; Regidor no adscrit

Declaracions Jordi Figueras; ERC Esplugues de Llobregat

Declaracions Albert Comellas; CiU Esplugues de Llobregat

Declaracions Mercè Haro; PPC Esplugues de Llobregat

Declaracions Enric Giner; PSC Esplugues de Llobregat

Ple Municipal #Esplugues 15/1/2014

ORDRE DEL DIA

1.- Informacions de l’Alcaldia.
COMISSIÓ INFORMATIVA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT
2.- Dictamen proposant l’aprovació de les bases d’adjudicació dels habitatges amb protecció oficial de venda de règim general a la promoció anomenada Pep Ventura del municipi d’Esplugues de Llobregat. 
3.- Dictamen proposant la resolució de les al·legacions formulades a l’aprovació inicial de la modificació puntual del Pla General Metropolità al sector del Parc dels Torrents i sector afectat pel soterrament de les línies elèctriques aèries d’alta tensió de FECSA, d’Esplugues de Llobregat. 
4.- Dictamen proposant l’aprovació provisional de la modificació puntual del Pla General Metropolità al sector del Parc dels Torrents i sector afectat pel soterrament de les línies elèctriques aèries d’alta tensió de FECSA, d’Esplugues de Llobregat. 
COMISSIÓ INFORMATIVA DE RECURSOS GENERALS I ECONÒMICS
5.- Dictamen proposant la modificació de l’Ordenança fiscal núm. 4, reguladora de l’Impost sobre béns immobles. 
MOCIONS
1/14.- Moció dels grups municipals del PSC, ICV-EUiA i regidor no adscrit sobre la distribució del fons de cooperació local de Catalunya per a l’exercici 2013.  2/14.- Moció dels grups municipals del PSC, ICV-EUiA, ERC-Re-GpE i regidor no adscrit sobre el finançament de les escoles municipals de música i dansa. 
3/14.- Moció del grup municipal del PSC sobre el dret de decidir del poble de Catalunya. 
4/14.- Moció del grup municipal d’ERC-Rcat-GxE-AM per l’adhesió de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat a la Taula pel dret a decidir del Baix Llobregat. 

5/14.- Moció dels grups municipals d’ICV-EUiA i CiU d’adhesió a la Taula pel dret a decidir del Baix Llobregat. 
PROPOSICIÓ REGLAMENT DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA
1/14.- Proposició ciutadana del grup local de Ciutadans a favor de la modificació de la Llei 14/2010 per la qual se sostreu les pensions dels menors tutelats per la Generalitat. 
PRECS I PREGUNTES

Ple Municipal ínetegre (2 videos)

Declaracions Roger Pons; Regidor no adscrit

Declaracions Jordi Figueras; ERC

Declaracions Albert Comellas; CiU

Declaracions Lídia Ibáñez; ICV

Declaracions Enric Giner; PSC

Declaracions Joan Vilalta; President Associació de la Comunitat de Pisos La Mallola

Ple Municipal #Esplugues 18/12/13

ORDRE DEL DIA

1.- Aprovació, si s’escau, de l’acta núm. 11/13 corresponent a la sessió ordinària de data 20 de novembre.
2.- Informacions de l’Alcaldia.
COMISSIÓ INFORMATIVA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT
3.- Dictamen proposant l’aprovació provisional del Text Refós de la modificació puntual del Pla General Metropolità al polígon d’actuació del sector Sant Llorenç, d’Esplugues de Llobregat, presentat per PROMOCIONES RUVE, S.A.
4.- Dictamen proposant l’adjudicació a LABORATORIO ALDO UNIÓN, S.A. de la concessió administrativa per a la utilització privativa d’una porció de domini públic situada al carrer Baronessa de Maldà, 73, d’Esplugues de Llobregat.
5.- Dictamen proposant l’aprovació de conveni urbanístic relatiu a la permuta de la finca situada a la confluència dels carrers Nord i Andreu Amat, per la finca situada a l’avinguda Jacint Esteva i Fontanet, 112, d’Esplugues de Llobregat.
6.- Dictamen proposant l’aprovació de la revisió de preus del contracte del servei de conservació, manteniment i vigilància de les zones verdes urbanes, d’Esplugues de Llobregat, a favor de l’empresa URBASER, S.A.
7.- Dictamen proposant l’aprovació de la revisió de preus del contracte del servei de manteniment del clavegueram municipal d’Esplugues de Llobregat, a favor de l’empresa SOCIETAT GENERAL D’AÏGUES DE BARCELONA, SA.
8.- Dictamen proposant l’aprovació de la pròrroga del contracte del servei de manteniment del clavegueram municipal d’Esplugues de Llobregat.
9.- Dictamen proposant l’aprovació de la revisió de preus del contracte del servei de neteja de les dependències municipals d’Esplugues de Llobregat, a favor de l’empresa CLECE, S.A.
10.- Dictamen proposant l’aprovació de la modificació i la revisió de preus de la concessió del servei integral de recollida de residus sòlids urbans, neteja viària i reg de l’arbrat vial, d’Esplugues de Llobregat, a favor de la UTE ESPLUGUES II.
COMISSIÓ INFORMATIVA DE RECURSOS GENERALS I ECONÒMICS
11.- Dictamen proposant l’aprovació d’un Pla Econòmic Financer en relació a l’Oferta Pública d’Ocupació 2013, segons disposa l’article 23 de la Llei 17/2012 de 27 de desembre de Pressupostos Generals per a l’any 2013.
12.- Dictamen proposant l’aprovació de la modificació de preus públics del Complex Esportiu Municipal La Plana.
13.- Dictamen proposant donar compte de decrets de l’Alcaldia en matèria de Personal.
MOCIONS
30/13.- Moció dels grups municipals PSC, ICV-EUiA i ERC-Re.GpE per garantir els ajuts de beques menjador a la comarca del Baix Llobregat.
31/13.- Moció dels grups municipals PSC, ICV-EUiA, CiU, ERC-Re-GpE i el regidor no adscrit, proposant l’aprovació d’una declaració de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat reclamant la restitució dels documents dels seus arxius institucionals requisats a la fi de la Guerra Civil i que encara es retenen a l’arxiu de la Guerra Civil de Salamanca.
PROPOSICIONS REGLAMENT DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA
14/13.- Proposta ciutadana de la “Comisión de Pensionistas y Jubilados de Esplugues” de rebuig a la reforma de les pensions per part del Govern Espanyol.
15/13.- Proposició ciutadana de l’Associació Àgora d’Esplugues perquè l’Ajuntament disseny, ompli de contingut, promocioni i mantingui una App de serveis i utilitats públiques de/i per a la ciutat d’Esplugues de Llobregat.
16/13.- Proposició ciutadana del grup local de Ciutadans a favor de la derogació de la Llei 14/2010 per la qual se sostreuen les pensions dels nens tutelats per la Generalitat.
17/13.- Proposició ciutadana del grup local de Ciutadans sobre beques per a material escolar i llibres de text i ampliació de les beques menjador.
18/13.- Proposta ciutadana del grup local de Ciutadans en homenatge a Miguel Ángel Gervilla Valladolid, veí d’Esplugues i víctima d’ETA.
PRECS I PREGUNTES
Font: http://www.esplugues.cat/ajuntament/gestio-municipal/acords-de-ple-1
Video del Ple Municipal íntegre:

Declaracions Roger Pons; Regidor no adscrit

Declaracions Jordi Figueras; ERC

Declaracions Albert Comellas; CiU

Declaracions Lídia Ibáñez; ICV

Declaracions d’Enric Giner; PSC