Arxiu d'etiquetes: CiU

Ramon Tremosa presenta a Albert Comellas com a alcaldable de CiU a l’Ajuntament d’#Esplugues

Ramon Tremosa, diputat de Convergència i Unió al Parlament Europeu, presenta a Albert Comellas com a candidat de CiU a l’alcaldia d’Esplugues en un acte de presentació que va tenir lloc el propassat dimarts dia 17 de febrer a la Sala Teatre de L’Avenç.
El candidat Albert Comellas durant la seva presentació, va puntualitzar que el seu grup municipal continuarà fent política <>, de sentit comú i escoltant a la ciutadania alhora de pendre decisions.
D’altra banda la federació va voler remarcar que la seva proposta de valor són el seu equip de treball, compost per gent preparada i amb experiècia professional tant en l’àmbit públic com privat

Ple Municipal #Esplugues 18/2/2015

ORDRE DEL DIA

1.- Aprovació, si s’escau, de les actes núm. 1/15 corresponent a la sessió extraordinària de data 21 de gener de 2015 i núm. 2/15 corresponent a la sessió ordinària de data 21 de gener de 2015.
2.- Informacions de l’Alcaldia.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT

3.- Dictamen proposant l’aprovació de la pròrroga i modificació del contracte de gestió del servei de recollida de residus sòlids urbans, neteja viària i reg de l’arbrat vial.
4.- Dictamen proposant l’autorització del canvi de titularitat del quiosc de venda de diaris i revistes situat a la confluència dels carrers Bruc i Sant Antoni M. Claret, d’aquesta població.
5.- Dictamen proposant la resolució de les al·legacions presentades i l’aprovació definitiva de la declaració dels béns immobles relacionats a l’annex I com a béns culturals d’interès local del municipi d’Esplugues de Llobregat.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE RECURSOS GENERALS I ECONÒMICS

6.- Dictamen proposant la resolució d’al·legacions i d’aprovació definitiva de la modificació de l’Ordenança fiscal núm. 4, reguladora de l’impost sobre béns immobles.
7.- Dictamen proposant l’aprovació dels criteris per quantificar l’estimació dels saldos de dubtós cobrament.
8.- Dictamen proposant la transformació d’una plaça de la plantilla de personal funcionari i d’un lloc de treball, per reforçar el servei d’atenció a la ciutadania.
9.- Dictamen donant compte del període mitjà de pagament a proveïdors corresponent al quart trimestre de 2014.
10.- Dictamen proposant la resolució de sol·licituds de compatibilització efectuades per diversos treballadors municipals.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVEIS A LES PERSONES

11.- Dictamen proposant l’aprovació del Pacte Local contra la Pobresa i l’Exclusió Social.

MOCIONS

2/15.- Moció del grup municipal d’ERC-Re-GpE pel suport i servei a les entitats d’Esplugues davant el canvi legislatiu, en matèria fiscal i de transparència, impulsada pel govern espanyol.
3/15.- Moció dels grups municipals de PSC, ICV-EUiA, i CIU per a la modificació de la Llei 27/2014 sobre les obligacions tributàries per a les entitats sense ànim de lucre.

PROPOSICIONS REGLAMENT DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA

2/15.- Proposta del Grup local de Ciutadans sol·licitant el recolzament de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat i dels partits polítics amb representació, als malalts de la hepatitis C en la seva reclamació d’accés a tractament.
3/15.- Proposta del Grup local de Ciutadans sol·licitant el recolzament de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat i dels partits polítics amb representació, als malalts afectats per Fibromiàlgia i Síndrome de fatiga crònica – Encefalomielitis miàlgica.

PRECS I PREGUNTES

Video sessió íntegra:

Declaracions:

Ple Municipal 21/1/2015

19:00h Ple Municipal Extraordinari: (Tanatori)

ORDRE DEL DIA

ÚNIC.- Dictamen proposant la resolució d’al·legacions i l’aprovació provisional del Pla Especial de concreció d’ús i d’ordenació volumètrica de la parcel·la situada a l’avinguda Jacint Esteva i Fontanet, 112, d’Esplugues de Llobregat, promogut per la societat ELYSIUS EUROPA, S.L.

—————————————

19:30h Ple Municipal Ordinari

ORDRE DEL DIA

1.- Aprovació, si s’escau, de l’acta núm. 14/14 corresponent a la sessió ordinària de data 17 de desembre de 2014.

2.- Informacions de l’Alcaldia.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT

3.- Dictamen proposant sol·licitar a la Direcció General de Carreteres de la Generalitat de Catalunya el traspàs del tram de la carretera C-245 que discorre pel municipi d’Esplugues a favor de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat.

4.- Dictamen proposant l’exercici del dret de tempteig sobre l’habitatge amb protecció oficial emplaçat a la plaça d’Oleguer Junyent, número 12, baixos 2a, d’Esplugues de Llobregat, i l’aprovació inicial de la corresponent modificació de crèdit del pressupost municipal vigent.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE RECURSOS GENERALS I ECONÒMICS

5.- Dictamen donant compte del decret d’Alcaldia núm. 2941 de 19 de desembre de 2014 pel qual es va aprovar la contractació d’una línia d’aval amb el Banc de Sabadell, S.A.

6.- Dictamen pel qual es dóna compte de l’informe de fiscalització 20/2014 de la Sindicatura de Comptes de Catalunya, relatiu als saldos de dubtós cobrament corresponent a 31 de desembre de 2011 en municipis d’entre 20.000 i 100.000 habitants.

7.- Dictamen proposant donar compte d’un decret d’Alcaldia en matèria de personal.

PROPOSICIONS REGLAMENT DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA

1/15.- Proposició ciutadana del Consell Escolar de l’Escola Isidre Martí relativa a l’oferta educativa pel proper curs 2015-2016.

PRECS I PREGUNTES

Video Sessió íntegra:

Declaracions:

Ple Municipal #Esplugues 17/12/2014

ORDRE DEL DIA

1.- Aprovació, si s’escau, de l’acta núm. 13/14 corresponent a la sessió ordinària de data 19 de novembre de 2014.
2.- Informacions de l’Alcaldia.
3.- Dictamen proposant el nomenament de representant de l’Ajuntament al Consell Escolar de l’IES Joaquim Blume.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT

4.- Dictamen proposant l’aprovació inicial de la modificació de l’Ordenança general sobre convivència ciutadana, amb relació a la convivència amb els porcs senglars o qualsevol altre mamífer en estat salvatge, a petició del Consorci del Parc de Collserola.
5.- Dictamen proposant la cessió de la zona de seguretat del municipi d’Esplugues de Llobregat al Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola per un període de 5 anys, d’acord amb l’article 13 de la Llei 1/1970, de 4 d’abril, de caça.
6.- Dictamen proposant l’aprovació d’una pròrroga de dos anys del contracte de gestió en règim de concessió administrativa del servei públic de deixalleria mancomunat entre els municipis de Sant Joan Despí i Esplugues de Llobregat.
7.- Dictamen proposant l’aprovació de la revisió de preus del contracte del servei de conservació i manteniment de les zones verdes de la població.
8.- Dictamen proposant conferir facultats a Alcaldia en aquelles operacions jurídiques referides als drets de tempteig i de retracte sobre els habitatges de la promoció Pep Ventura.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE RECURSOS GENERALS I ECONÒMICS

9.- Dictamen proposant donar compte dels decrets d’Alcaldia en matèria de personal.
10.- Dictamen proposant l’aprovació de constitució d’un aval a favor de l’Agència Tributària per compte de Tobaga, S.A., com a garantia en el recurs econòmic administratiu interposat contra liquidació per concepte d’IVA, derivada de l’adquisició per l’Ajuntament de terrenys actualment integrats al Parc dels Torrents.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVEIS A LES PERSONES

11.- Dictamen proposant l’aprovació de la convocatòria d’ajuts municipals a Projectes de desenvolupament en els països del sud i brigadistes , any 2015.
12.- Dictamen proposant la modificació de l’acord relatiu a l’aportació a Projectes locals en matèria de cooperació al desenvolupament , any 2014 (acord de Ple amb data 18 de juny de 2014) .
13.- Dictamen proposant la pròrroga del servei d’atenció domiciliària.
14.- Dictamen relatiu al contracte de lloguer formalitzat amb la Sra.M.M.F.C., referent a un habitatge de protecció oficial de promoció pública situat al carrer Cedres.

MOCIONS

30/14.- Moció dels grups municipals de PSC, ICV-EUiA, CIU, ERC-Re-GpE i Regidor no adscrit en relació a la querella presentada per la Fiscalia General de l’Estat contra el President i altres membres del Govern de la Generalitat de Catalunya

PRECS I PREGUNTES

Video Sessió íntegra Ple Municipal #Esplugues:

Declaracions de Regidors-Portaveus:

Ple Municipal #Esplugues 19/11/2014

ORDRE DEL DIA

1.- Declaració institucional amb motiu del Dia Internacional per a l’eliminació de la violència envers les dones.

2.- Declaració institucional sobre ciutats constructores de pau.

3.- Aprovació, si s’escau, de l’acta núm. 12/14 corresponent a la sessió ordinària de data 15 d’octubre de 2014.

4.- Informacions de l’Alcaldia.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT

5.- Dictamen proposant la resolució de la petició formulada per la societat TOBAGA, S.A.

6.- Dictamen proposant aprovar definitivament el projecte bàsic i executiu de reforma del Complex Esportiu La Plana, 3a fase, presentat per l’empresa DUET ESPLUGUES, S.A., així com l’estudi de viabilitat de la concessió i la modificació del contracte de concessió d’obra pública del Complex Esportiu Municipal la Plana.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE RECURSOS GENERALS I ECONÒMICS

7.- Dictamen proposant l’aprovació d’un expedient de modificació de crèdits del Pressupost municipal en vigor.

8.- Dictamen proposant l’aprovació inicial del Pressupost municipal per a l’exercici de 2015.

9.- Dictamen proposant l’aprovació de la modificació de l’Ordenança fiscal núm. 4, reguladora de l’Impost sobre Béns Immobles.

10.- Dictamen proposant sol·licitar l’ampliació del període de reintegrament de les liquidacions negatives de la Participació en els Ingressos de l’Estat (PIE) dels exercicis 2008 i 2009.

11.- Dictamen proposant donar compte de l’informe d’Intervenció i de Tresoreria sobre el període d’aprovació del pagament de factures i certificacions d’obres corresponent al tercer trimestre de 2014.

12.- Dictamen proposant donar compte de l’estat d’execució del Pressupost municipal de l’exercici econòmic de 2014 a 30 de setembre de 2014.

13.- Dictamen proposant donar compte del període mitjà de pagament a proveïdors corresponent al tercer trimestre de 2014.

MOCIONS

27/14.- Moció dels grups municipals del PSC, PP, ICV-EUiA, CiU, ERC-Re-GpE i regidor no adscrit amb motiu del canvi de canal de la televisió digital terrestre.

28/14.- Moció dels grups municipals de CiU, PSC, ICV-EUiA, ERC-Re-GpE i regidor no adscrit de rebuig a la impugnació i suspensió de la normativa sobre la pobresa energètica.

29/14.- Moció sobre la celebració a Esplugues de la jornada de participació ciutadana sobre el futur polític de Catalunya presentada pels grups municipals d’ICV-EUiA, CiU, ERC-Re-GpE i el regidor no adscrit.

PROPOSICIONS REGLAMENT DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA

15/14.- Proposició ciutadana de l’Associació Àgora d’Esplugues relativa a que l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat faciliti la posada en marxa d’una Fira d’Antiquaris, Brocanters i Col·leccionistes d’Esplugues i el Baix Llobregat.

PRECS I PREGUNTES

Video sessió íntegra Ple Municipal:

Declaracions regidors: