Ple Municipal #Esplugues 22/4/2014

ORDRE DEL DIA

1.- Declaració institucional amb motiu del 35è aniversari dels ajuntaments democràtics.
2.- Aprovació, si s’escau, de l’acta núm. 3/14 corresponent a la sessió ordinària de data 19 de març.
3.- Informacions de l’Alcaldia.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE RECURSOS GENERALS I ECONÒMICS

4.- Dictamen proposant l’aprovació de valoracions individuals i excepcionals de diversos llocs de treball.
5.- Dictamen proposant modificacions puntuals de la plantilla i de la relació de llocs de treball municipals.
6.- Dictamen proposant l’aprovació de la revisió anual del Padró Municipal d’Habitants a 1 de gener de 2014.
7.- Dictamen proposant donar compte de l’acord adoptat per la Junta de Govern Local de 28 de març de 2014, d’aprovació del Pla pressupostari a mig termini (marcs pressupostaris 2015-2017) que inclou les previsions pressupostàries de l’exercici 2014.
8.- Dictamen proposant donar compte d’un decret d’alcaldia en matèria de personal.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVEIS A LES PERSONES

9.- Dictamen proposant l’aprovació del Pla Local de Joventut.

MOCIONS

11/14.- Moció del grup municipal del PP sol·licitant que no es cedeixi el Padró Municipal per realitzar cap referèndum il·legal.
12/14.- Moció del grup municipal d’ICV-EUiA per tal que l’Ajuntament d’Esplugues estableixi contacte de col·laboració i s’adhereixi com a soci a la Cooperativa SOM ENERGIA.
13/14.- Moció dels grups municipals del PSC, ICV-EUiA, CiU, ERC-Re-GpE i regidor no adscrit relativa a l’avançament de l’edat de jubilació dels membres del cos de la Policia local.
14/14.- Moció del grup municipal d’ICV-EUiA en suport a la Plataforma de l’Ebre i a la lluita pels cabals ambientals que presenta a proposta de la CUP d’Esplugues.

PROPOSICIONS REGLAMENT DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA

5/14.- Proposició ciutadana presentada per la Comunitat Educativa d’Esplugues, manifest i signatures d’adhesió per a ser debatuda en el Ple de l’Ajuntament d’Esplugues del mes d’abril de 2014.

PRECS I PREGUNTES

Video íntegre del Ple Municipal

Declaracions

Deixa un comentari