Ple Municipal #Esplugues 20/5/2015

ORDRE DEL DIA

1.- Aprovació, si escau, de les actes núm. 6/15, corresponent a la sessió ordinària de data 15 d’abril i núm. 7/15, corresponent a la sessió extraordinària de data 28 d’abril de 2015.

2.- Informacions de l’Alcaldia.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT

3.- Dictamen que proposa l’aprovació provisional de la modificació del Pla especial d’equipaments del solar ocupat per l’Hospital Sant Joan de Déu, d’Esplugues de Llobregat, promogut per l’Orde Hospitalària Germans de Sant Joan de Déu i per l’Hospital Sant Joan de Déu.

4.- Dictamen que proposa l’aprovació inicial de la proposta de conveni a subscriure entre aquest Ajuntament i la Junta de Compensació del sector del Pla especial de reforma interior de Finestrelles Nord per al pagament de la cessió del 10% de l’aprofitament urbanístic del sector.

5.- Dictamen que proposa l’autorització de l’alienació de l’habitatge de promoció pública de Can Vidalet, situat al carrer Molí, núm. 30, escala B, 3r 1a, d’aquesta població.

6.- Dictamen que proposa l’aprovació de la pròrroga del contracte del servei de manteniment de fonts ornamentals municipals.

7.- Dictamen que proposa l’aprovació de la pròrroga del contracte de serveis de manteniment i vigilància de zones verdes

8.- Dictamen que proposa l’aprovació de la revisió de preus del contracte de serveis de neteja de les dependències municipals

9.- Dictamen que proposa l’aprovació d’una pròrroga del contracte de serveis de neteja de les dependències municipals

10.- Dictamen que proposa denegar la devolució de la fiança definitiva del contracte del projecte modificat de les obres de construcció del Complex Esportiu Municipal Les Moreres, adjudicat a l’empresa FCC CONSTRUCCIÓN, S.A.

11.- Dictamen que proposa l’aprovació de la devolució de la fiança definitiva del contracte del projecte desglossat del projecte executiu modificat de les obres de construcció del Complex Esportiu Municipal Les Moreres, sol·licitada per l’empresa FCC CONSTRUCCIÓN, S.A.

12.- Dictamen que proposa posar el nom de Núria Tortras i Planas al passatge situat entre els carrers Andreu Amat i Laureà Miró, paral·lel al parc de les Esplugues.

13.- Dictamen que proposa l’aprovació de la proposta de conveni de col·laboració a subscriure entre l’Àrea Metropolitana de Barcelona i l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, per al finançament de les obres de construcció d’un camí per a persones i ciclistes que connecti els municipis de Barcelona i Esplugues de Llobregat des de l’avinguda Diagonal de Barcelona.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE RECURSOS GENERALS I ECONÒMICS

14.- Dictamen que proposa l’aprovació de modificacions puntuals en la relació de llocs de treball de l’Ajuntament referides a diversos llocs de l’àmbit administratiu.

15.- Dictamen que proposa modificacions puntuals de la relació de llocs de treball i plantilla municipals.

16.- Dictamen que proposa l’aprovació d’un expedient de modificació de crèdits del Pressupost municipal en vigor.

17.- Dictamen que proposa l’aprovació de la revisió anual del Padró municipal d’habitants a 1 de gener de 2015.

18.- Dictamen que proposa donar compte de l’estat d’execució del Pressupost municipal de 2015, a 31 de març de 2015.

19.- Dictamen que proposa donar compte de l’informe d’Intervenció i Tresoreria sobre el període d’aprovació i pagament de factures i certificacions d’obres corresponent al primer trimestre de 2015.

20.- Dictamen que proposa donar compte del període mitjà de pagament a proveïdors corresponent al primer trimestre de 2015.

21.- Dictamen que proposa donar compte de decrets d’Alcaldia en matèria de personal.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVEIS A LES PERSONES

22.- Dictamen que proposa l’aportació a projectes locals en matèria de Cooperació al Desenvolupament, any 2015.

23.- Dictamen que proposa la pròrroga del contracte de gestió del servei públic de la “Llar d’Infants Municipal Montesa”.

24.- Dictamen que proposa la modificació del conveni de col·laboració amb l’Associació L’Avenç, Centre Cultural.

PRECS I PREGUNTES

Deixa un comentari