Ple Municipal #Esplugues 19/11/2014

ORDRE DEL DIA

1.- Declaració institucional amb motiu del Dia Internacional per a l’eliminació de la violència envers les dones.

2.- Declaració institucional sobre ciutats constructores de pau.

3.- Aprovació, si s’escau, de l’acta núm. 12/14 corresponent a la sessió ordinària de data 15 d’octubre de 2014.

4.- Informacions de l’Alcaldia.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT

5.- Dictamen proposant la resolució de la petició formulada per la societat TOBAGA, S.A.

6.- Dictamen proposant aprovar definitivament el projecte bàsic i executiu de reforma del Complex Esportiu La Plana, 3a fase, presentat per l’empresa DUET ESPLUGUES, S.A., així com l’estudi de viabilitat de la concessió i la modificació del contracte de concessió d’obra pública del Complex Esportiu Municipal la Plana.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE RECURSOS GENERALS I ECONÒMICS

7.- Dictamen proposant l’aprovació d’un expedient de modificació de crèdits del Pressupost municipal en vigor.

8.- Dictamen proposant l’aprovació inicial del Pressupost municipal per a l’exercici de 2015.

9.- Dictamen proposant l’aprovació de la modificació de l’Ordenança fiscal núm. 4, reguladora de l’Impost sobre Béns Immobles.

10.- Dictamen proposant sol·licitar l’ampliació del període de reintegrament de les liquidacions negatives de la Participació en els Ingressos de l’Estat (PIE) dels exercicis 2008 i 2009.

11.- Dictamen proposant donar compte de l’informe d’Intervenció i de Tresoreria sobre el període d’aprovació del pagament de factures i certificacions d’obres corresponent al tercer trimestre de 2014.

12.- Dictamen proposant donar compte de l’estat d’execució del Pressupost municipal de l’exercici econòmic de 2014 a 30 de setembre de 2014.

13.- Dictamen proposant donar compte del període mitjà de pagament a proveïdors corresponent al tercer trimestre de 2014.

MOCIONS

27/14.- Moció dels grups municipals del PSC, PP, ICV-EUiA, CiU, ERC-Re-GpE i regidor no adscrit amb motiu del canvi de canal de la televisió digital terrestre.

28/14.- Moció dels grups municipals de CiU, PSC, ICV-EUiA, ERC-Re-GpE i regidor no adscrit de rebuig a la impugnació i suspensió de la normativa sobre la pobresa energètica.

29/14.- Moció sobre la celebració a Esplugues de la jornada de participació ciutadana sobre el futur polític de Catalunya presentada pels grups municipals d’ICV-EUiA, CiU, ERC-Re-GpE i el regidor no adscrit.

PROPOSICIONS REGLAMENT DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA

15/14.- Proposició ciutadana de l’Associació Àgora d’Esplugues relativa a que l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat faciliti la posada en marxa d’una Fira d’Antiquaris, Brocanters i Col·leccionistes d’Esplugues i el Baix Llobregat.

PRECS I PREGUNTES

Video sessió íntegra Ple Municipal:

Declaracions regidors:

Deixa un comentari