Ple Municipal #Esplugues 18/6/2014

ORDRE DEL DIA

1.- Aprovació, si s’escau, de l’acta núm. 6/14 corresponent a la sessió ordinària de data 21 de maig.

2.- Informacions de l’Alcaldia.

3.- Designació representants de l’Ajuntament al Consell d’Administració de la Societat Municipal Mixta de Promoció i Gestió de Serveis d’Esplugues, S.A.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT

4.- Dictamen proposant l’autorització de la pròrroga dels contractes de lloguer dels habitatges amb protecció oficial en règim de lloguer per a joves, gestionats per l’empresa concessionària VISOREN RENTA, S.A.

5.- Dictamen proposant l’aprovació d’una pròrroga del contracte del servei de neteja d’edificis municipals.

6.- Dictamen proposant aprovar la liquidació del contracte d’execució de les obres del projecte executiu modificat del Pavelló Esportiu Municipal Les Moreres i aparcament, d’aquesta població.

7.- Dictamen proposant aprovar la liquidació del contracte d’execució de les obres del projecte desglossat del projecte executiu modificat del Pavelló Poliesportiu Municipal les Moreres, d’aquesta població.

8.- Dictamen proposant la creació de la Comissió de Delimitació del Terme Municipal d’Esplugues de Llobregat amb Barcelona i designació dels seus membres.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE RECURSOS GENERALS I ECONÒMICS

9.- Dictamen proposant l’aprovació de la pròrroga del contracte del servei d’impressió de publicacions municipals.

10.- Dictamen proposant l’aprovació d’un expedient de modificació de crèdits del pressupost municipal en vigor.

11.- Dictamen proposant donar compte de decrets d’alcaldia en matèria de personal.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVEIS A LES PERSONES

12.- Dictamen proposant l’aportació a projectes locals en matèria de Cooperació al Desenvolupament, any 2014.

13.- Dictamen proposant la pròrroga del contracte consistent en la gestió de l’Escola Municipal de Música, curs 2014/2015.

14.- Dictamen proposant la pròrroga del contracte relatiu al Servei d’Atenció Domiciliària (SAD) del municipi d’Esplugues de Llobregat.

MOCIONS

16/14.- Moció del grup municipal del PSC per la convocatòria d’un referèndum sobre la monarquia i la república.

17/14.- Moció del grup municipal d’ICV-EUiA per la municipalització dels serveis públics externalitzats d’Esplugues.

18/14.- Moció dels grups municipals del PSC, PP, ICV-EUiA, CiU, ERC-Re-GpE i regidor no adscrit proposant la declaració d’Esplugues com a “Ciutat Solidària amb l’Alzheimer”.

19/14.- Moció dels grups municipals del PSC, PP, ICV-EUiA, ERC-Re-GpE i regidor no adscrit en defensa del Servei d’Intervenció Especialitzada en Violència Masclista del Baix Llobregat.

PROPOSICIONS REGLAMENT DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA

6/14.- Proposició ciutadana del grup local de Ciutadans d’Esplugues per a l’aclariment de l’article 108 (dret d’intervenció en els plens municipals) del Reglament Orgànic Municipal, en endavant ROM, referent a la participació ciutadana.

7/14.- Proposició ciutadana del grup local de Ciutadans d’Esplugues sobre estudi de possible valoració de l’expropiació del solar d’equipaments de la Plaça Constitució on es pretén instal·lar un tanatori-crematori.

8/14.- Proposició ciutadana del grup local de Ciutadans d’Esplugues sobre l’ampliació de beques de menjador durant les vacances escolars.

PRECS I PREGUNTES

Vídeo sessió íntegra Ple Municipal #Esplugues 18/6/2014

Declaracions:

Deixa un comentari