Ple Municipal #Esplugues 18/3/2015

ORDRE DEL DIA

1.- Declaració institucional amb motiu del 8 de març, Dia internacional de les dones.
2.- Aprovació, si s’escau, de l’acta núm. 3/15 corresponent a la sessió ordinària de data 18 de febrer de 2015.
3.- Informacions de l’Alcaldia.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT

4.- Dictamen proposant l’aprovació definitiva de l’estudi de detall d’ordenació volumètrica de la parcel·la situada als carrers Jordi de Déu, 39-41 i Frontó, 48-50, d’Esplugues de Llobregat, promogut per KERAD E.B., S.L.
5.- Dictamen donant compte de l’acord de Junta de Govern de data 13 de març de 2015, relatiu a l’inici d’expedient d’expropiació forçosa de la finca situada al carrer de la Riba número 10, d’Esplugues de Llobregat.
6.- Proposta d’acord formulada pels grups municipals d’ICV-EUiA, PP, ERC-Re-GpE i CIU per a la creació de l’Ordenança d’instal·lació de terrasses d’establiments de restauració a la via pública.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE RECURSOS GENERALS I ECONÒMICS

7.- Dictamen proposant la resolució d’una sol·licitud de compatibilitat d’un treballador de l’Ajuntament.
8.- Dictamen donant compte del decret d’Alcaldia núm. 434 de data 27 de febrer de 2015, d’aprovació de la liquidació del Pressupost municipal de l’exercici 2014.
9.- Dictamen proposant l’aprovació d’un expedient de modificació de crèdits del Pressupost municipal en vigor.
10.- Dictamen proposant l’aprovació de reconeixement d’obligacions derivades de despeses realitzades en passats exercicis econòmics.
11.- Dictamen donant compte de l’informe d’intervenció i tresoreria sobre el període d’aprovació i pagament de factures i certificacions d’obres corresponent al quart trimestre de 2014.

MOCIONS

3/15.- Proposta d’esmena d’error detectat en l’acord d’aprovació de la moció dels grups municipals del PSC, ICV-EUiA i CiU per a la modificació de la Llei 27/2014 sobre les obligacions tributàries per a les entitats sense ànim de lucre.
4/15.- Moció del grup municipal d’ICV-EUiA, per a la celebració d’unes jornades de treball amb les entitats, col·lectius i persones implicades amb el treball diari contra la pobresa i la marginació social.
5/15.- Moció dels grups municipals del PSC i ICV-EUiA, en relació a la gestió i atorgament de les beques de menjador a Catalunya.
6/15.- Moció dels grups municipals del PSC, PP, ICV-EUiA, CiU i regidor no adscrit a favor de la reforma horària.

PRECS I PREGUNTES

Deixa un comentari