Ple Municipal #Esplugues 18/12/13

ORDRE DEL DIA

1.- Aprovació, si s’escau, de l’acta núm. 11/13 corresponent a la sessió ordinària de data 20 de novembre.
2.- Informacions de l’Alcaldia.
COMISSIÓ INFORMATIVA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT
3.- Dictamen proposant l’aprovació provisional del Text Refós de la modificació puntual del Pla General Metropolità al polígon d’actuació del sector Sant Llorenç, d’Esplugues de Llobregat, presentat per PROMOCIONES RUVE, S.A.
4.- Dictamen proposant l’adjudicació a LABORATORIO ALDO UNIÓN, S.A. de la concessió administrativa per a la utilització privativa d’una porció de domini públic situada al carrer Baronessa de Maldà, 73, d’Esplugues de Llobregat.
5.- Dictamen proposant l’aprovació de conveni urbanístic relatiu a la permuta de la finca situada a la confluència dels carrers Nord i Andreu Amat, per la finca situada a l’avinguda Jacint Esteva i Fontanet, 112, d’Esplugues de Llobregat.
6.- Dictamen proposant l’aprovació de la revisió de preus del contracte del servei de conservació, manteniment i vigilància de les zones verdes urbanes, d’Esplugues de Llobregat, a favor de l’empresa URBASER, S.A.
7.- Dictamen proposant l’aprovació de la revisió de preus del contracte del servei de manteniment del clavegueram municipal d’Esplugues de Llobregat, a favor de l’empresa SOCIETAT GENERAL D’AÏGUES DE BARCELONA, SA.
8.- Dictamen proposant l’aprovació de la pròrroga del contracte del servei de manteniment del clavegueram municipal d’Esplugues de Llobregat.
9.- Dictamen proposant l’aprovació de la revisió de preus del contracte del servei de neteja de les dependències municipals d’Esplugues de Llobregat, a favor de l’empresa CLECE, S.A.
10.- Dictamen proposant l’aprovació de la modificació i la revisió de preus de la concessió del servei integral de recollida de residus sòlids urbans, neteja viària i reg de l’arbrat vial, d’Esplugues de Llobregat, a favor de la UTE ESPLUGUES II.
COMISSIÓ INFORMATIVA DE RECURSOS GENERALS I ECONÒMICS
11.- Dictamen proposant l’aprovació d’un Pla Econòmic Financer en relació a l’Oferta Pública d’Ocupació 2013, segons disposa l’article 23 de la Llei 17/2012 de 27 de desembre de Pressupostos Generals per a l’any 2013.
12.- Dictamen proposant l’aprovació de la modificació de preus públics del Complex Esportiu Municipal La Plana.
13.- Dictamen proposant donar compte de decrets de l’Alcaldia en matèria de Personal.
MOCIONS
30/13.- Moció dels grups municipals PSC, ICV-EUiA i ERC-Re.GpE per garantir els ajuts de beques menjador a la comarca del Baix Llobregat.
31/13.- Moció dels grups municipals PSC, ICV-EUiA, CiU, ERC-Re-GpE i el regidor no adscrit, proposant l’aprovació d’una declaració de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat reclamant la restitució dels documents dels seus arxius institucionals requisats a la fi de la Guerra Civil i que encara es retenen a l’arxiu de la Guerra Civil de Salamanca.
PROPOSICIONS REGLAMENT DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA
14/13.- Proposta ciutadana de la “Comisión de Pensionistas y Jubilados de Esplugues” de rebuig a la reforma de les pensions per part del Govern Espanyol.
15/13.- Proposició ciutadana de l’Associació Àgora d’Esplugues perquè l’Ajuntament disseny, ompli de contingut, promocioni i mantingui una App de serveis i utilitats públiques de/i per a la ciutat d’Esplugues de Llobregat.
16/13.- Proposició ciutadana del grup local de Ciutadans a favor de la derogació de la Llei 14/2010 per la qual se sostreuen les pensions dels nens tutelats per la Generalitat.
17/13.- Proposició ciutadana del grup local de Ciutadans sobre beques per a material escolar i llibres de text i ampliació de les beques menjador.
18/13.- Proposta ciutadana del grup local de Ciutadans en homenatge a Miguel Ángel Gervilla Valladolid, veí d’Esplugues i víctima d’ETA.
PRECS I PREGUNTES
Font: http://www.esplugues.cat/ajuntament/gestio-municipal/acords-de-ple-1
Video del Ple Municipal íntegre:

Declaracions Roger Pons; Regidor no adscrit

Declaracions Jordi Figueras; ERC

Declaracions Albert Comellas; CiU

Declaracions Lídia Ibáñez; ICV

Declaracions d’Enric Giner; PSC

Deixa un comentari