Ple Municipal #Esplugues 17/9/2014

ORDRE DEL DIA

1.- Informacions de l’Alcaldia.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE RECURSOS GENERALS I ECONÒMICS

2.- Dictamen proposant modificacions puntuals de la relació de llocs de treball.

3.- Dictamen proposant donar compte de decrets d’alcaldia en matèria de personal.

COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES

4.- Dictamen proposant l’aprovació del Compte General d’aquest Ajuntament corresponent a l’exercici econòmic de 2013.

5.- Dictamen proposant donar compte dels estats financers, a 31 de desembre de 2013, de la Societat Municipal Mixta de Promoción y Gestión de Servicios de Esplugues, S.A. (PROGESER).

6.- Dictamen proposant donar compte dels estats financers, a 31 de desembre de 2013, de la Fundació Privada PROA.

MOCIONS

24/14.- Moció del Grup Socialista de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat en relació amb l’elecció democràtica dels alcaldes i de les alcaldesses.

Formulació per part del senyor Juan Domingo Rodríguez Reyes de la seva renúncia al càrrec de regidor d’aquest Ajuntament.

PRECS I PREGUNTES

Video Sessió íntegra Ple Municipal 17/9/2014

Declaracions:

Deixa un comentari