Ple Municipal #Esplugues 17/12/2014

ORDRE DEL DIA

1.- Aprovació, si s’escau, de l’acta núm. 13/14 corresponent a la sessió ordinària de data 19 de novembre de 2014.
2.- Informacions de l’Alcaldia.
3.- Dictamen proposant el nomenament de representant de l’Ajuntament al Consell Escolar de l’IES Joaquim Blume.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT

4.- Dictamen proposant l’aprovació inicial de la modificació de l’Ordenança general sobre convivència ciutadana, amb relació a la convivència amb els porcs senglars o qualsevol altre mamífer en estat salvatge, a petició del Consorci del Parc de Collserola.
5.- Dictamen proposant la cessió de la zona de seguretat del municipi d’Esplugues de Llobregat al Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola per un període de 5 anys, d’acord amb l’article 13 de la Llei 1/1970, de 4 d’abril, de caça.
6.- Dictamen proposant l’aprovació d’una pròrroga de dos anys del contracte de gestió en règim de concessió administrativa del servei públic de deixalleria mancomunat entre els municipis de Sant Joan Despí i Esplugues de Llobregat.
7.- Dictamen proposant l’aprovació de la revisió de preus del contracte del servei de conservació i manteniment de les zones verdes de la població.
8.- Dictamen proposant conferir facultats a Alcaldia en aquelles operacions jurídiques referides als drets de tempteig i de retracte sobre els habitatges de la promoció Pep Ventura.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE RECURSOS GENERALS I ECONÒMICS

9.- Dictamen proposant donar compte dels decrets d’Alcaldia en matèria de personal.
10.- Dictamen proposant l’aprovació de constitució d’un aval a favor de l’Agència Tributària per compte de Tobaga, S.A., com a garantia en el recurs econòmic administratiu interposat contra liquidació per concepte d’IVA, derivada de l’adquisició per l’Ajuntament de terrenys actualment integrats al Parc dels Torrents.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVEIS A LES PERSONES

11.- Dictamen proposant l’aprovació de la convocatòria d’ajuts municipals a Projectes de desenvolupament en els països del sud i brigadistes , any 2015.
12.- Dictamen proposant la modificació de l’acord relatiu a l’aportació a Projectes locals en matèria de cooperació al desenvolupament , any 2014 (acord de Ple amb data 18 de juny de 2014) .
13.- Dictamen proposant la pròrroga del servei d’atenció domiciliària.
14.- Dictamen relatiu al contracte de lloguer formalitzat amb la Sra.M.M.F.C., referent a un habitatge de protecció oficial de promoció pública situat al carrer Cedres.

MOCIONS

30/14.- Moció dels grups municipals de PSC, ICV-EUiA, CIU, ERC-Re-GpE i Regidor no adscrit en relació a la querella presentada per la Fiscalia General de l’Estat contra el President i altres membres del Govern de la Generalitat de Catalunya

PRECS I PREGUNTES

Video Sessió íntegra Ple Municipal #Esplugues:

Declaracions de Regidors-Portaveus:

Deixa un comentari