Ple Municipal #Esplugues 15/4/2015

ORDRE DEL DIA

1.- Aprovació, si s’escau, de les actes núm. 4/15 corresponent a la sessió ordinària de data 18 de març de 2015 i núm. 5/15 corresponent a la sessió extraordinària de data 25 de març de 2015.
2.- Informacions de l’Alcaldia.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT

3.- Dictamen proposant l’aprovació provisional de la modificació puntual del Pla especial per a la modificació de l’ús i concreció de condicions edificatòries a l’illa compresa entre els carrers Sant Salvador, Maragda, Verge de Guadalupe i Mestre Joan Corrales, d’Esplugues de Llobregat, promogut per LABCO BUILDINGS, S.L.
4.- Dictamen proposant l’acceptació de la renúncia efectuada pel Sr. José Antonio Gallego Pérez a la concessió administrativa del quiosc de venda de diaris i revistes situat al carrer Molí i Pau Picasso, d’Esplugues de Llobregat.
5.- Dictamen proposant l’aprovació d’un conveni de col·laboració entre l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat relatiu al programa de mediació per al lloguer social d’habitatges.
6.- Dictamen proposant l’aprovació inicial de l’Ordenança municipal reguladora de la instal·lació de terrasses, vetlladors i altres elements al servei d’establiments de restauració.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE RECURSOS GENERALS I ECONÒMICS

7.- Dictamen proposant l’aprovació de la massa salarial laboral de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat per a l’exercici 2015.
8.- Dictamen donant compte de l’acord adoptat per la Junta de Govern Local de 20 de març de 2015, d’aprovació del Pla pressupostari a mig termini, pel període 2016-2018, que inclou les previsions pressupostàries de l’exercici 2015.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVEIS A LES PERSONES

9.- Dictamen proposant la modificació del conveni subscrit amb la Fundació Privada Asproseat Proa Esplugues, relatiu a la integració socio-laboral de persones amb discapacitat psíquica.

MOCIONS

7/15.- Moció dels grups municipals de CiU, PSC, ICV-EUiA i ERC en suport a l’esport català.

PRECS I PREGUNTES

Deixa un comentari