Ple Municipal #Esplugues 15/10/14

ORDRE DEL DIA

1.- Aprovació, si s’escau, de les actes núm. 9/14 corresponent a la sessió ordinària de data 30 de juliol de 2014, núm. 10/14 corresponent a la sessió ordinària de data 17 de setembre de 2014 i núm. 11/14 corresponent a la sessió extraordinària de data 1 d’octubre de 2014.

2.- Informacions de l’Alcaldia.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT

3.- Dictamen proposant l’aprovació de la modificació dels Estatuts del Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola.

4.- Dictamen proposant la determinació de les festes locals per a l’any 2015.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE RECURSOS GENERALS I ECONÒMICS

5.- Dictamen proposant l’aprovació de la modificació de l’Ordenança fiscal núm. 17, reguladora de la taxa per aprofitament especial del domini públic local, a favor d’empreses explotadores de serveis de subministraments d’interès general

COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVEIS A LES PERSONES

6.- Dictamen proposant l’aprovació de les bases reguladores per a l’atorgament de subvencions per al desenvolupament d’activitats i serveis a la ciutat i de convocatòria del concurs, any 2015.

7.- Dictamen proposant la pròrroga del contracte de lloguer formalitzat amb la Sra. M.M.F.C. referent a un habitatge de protecció oficial de promoció pública situat al carrer Cedres.

8.- Dictamen proposant la modificació del conveni subscrit amb la Fundació Privada Proa relatiu a la integració socio-laboral de persones amb discapacitat psíquica.

MOCIONS

25/14.- Moció del grup municipal d’ERC-Re-GpE per la participació d’entitats d’Esplugues al Consell Consultiu del Parc de Collserola.

26/14.- Moció del grup municipal del PSC sobre el dret de remuneració als autors pels préstecs de les seves obres realitzats a biblioteques.

PROPOSICIONS REGLAMENT DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA

13/14.- Proposta del Grup local de Ciutadans relativa al recolzament per part de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat a la celebració de la consulta sobre la independència de Catalunya prevista per al dia 9 de novembre de 2014.

14/14.- Proposta ciutadana presentada per l’Associació per la Igualtat dels Drets dels Discapacitats, AIDED, sol·licitant es presenti en la Generalitat la petició perquè el projecte de construcció d’una residència per a persones amb discapacitat a Esplugues de Llobregat sigui una realitat.

PRECS I PREGUNTES

Video Sessió íntegra

Declaracions

Deixa un comentari