Arxiu de la categoria: Ple Municipal

Ple Municipal #Esplugues 20/7/2016

Ple Municipal per televisió:

Ple Municipal per ràdio on-line:
Radiodifusió Esplugues

ORDRE DEL DIA

1.- Aprovació, si escau, de les actes núm. 6/16, corresponent a la sessió extraordinària de data 30 de maig de 2016 i núm. 7/16, corresponent a la sessió ordinària de data 15 de juny de 2016
2.- Informacions de l’Alcaldia.
3.- Dictamen que proposa donar compte de l’adscripció al règim de dedicació parcial de càrrec electe.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT

4.- Dictamen que proposa l’aprovació d’una pròrroga del contracte del Servei de conservació, manteniment i vigilància de les zones verdes urbanes.
5.- Dictamen que proposa l’aprovació del Conveni a subscriure entre l’Àrea Metropolitana de Barcelona i l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, per a la prestació del servei públic de transport col·lectiu urbà de viatgers a diversos municipis del Baix Llobregat.
6.- Dictamen que proposa el nomenament dels representants de l’Ajuntament d’Esplugues al Consorci urbanístic integrat per l’Institut Català del Sòl i l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat per al desenvolupament de les àrees residencials estratègiques de Montesa i Can Cervera, del municipi d’Esplugues de Llobregat.
7.- Dictamen que proposa l’adhesió al Pacte dels Alcaldes i Alcaldesses per a l’energia i el clima.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE RECURSOS GENERALS I ECONÒMICS

8.- Dictamen que proposa la creació del Consell Econòmic i Social d’Esplugues de Llobregat.
9.- Dictamen que proposa la modificació de la plantilla municipal i de la relació de llocs de treball.
10.- Dictamen que proposa l’aprovació d’un expedient de modificació de crèdits del Pressupost municipal en vigor.
11.- Dictamen que proposa donar compte del període mitjà de pagament a proveïdors corresponent al segon trimestre de 2016.
12.- Dictamen que proposa donar compte de l’informe d’Intervenció i Tresoreria relatiu al compliment de la normativa sobre morositat en el pagament a proveïdors durant el segon trimestre de 2016.

COMISSIÓ INFORMATIVA D’ACCIÓ SOCIAL I CIUTADANIA

13.- Dictamen que proposa l’aprovació del Pla Director de Cooperació al Desenvolupament (2016-2019).
14.- Dictamen que proposa la pròrroga del contracte de lloguer formalitzat amb la Sra. M C A R, referent a l’habitatge de protecció oficial de promoció pública situat al carrer Cedres, número 29, d’aquesta població.

MOCIONS

22/16.- Moció del grup municipal de CDC de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, de suport al Correllengua 2016 de la Coordinadora d’Associacions per la Llengua Catalana (CAL).
23/16.- Moció del grup municipal del PSC de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, per reclamar a la Generalitat la millora de serveis a l’Hospital Moisès Broggi.
24/16.- Moció del grup municipal d’ERC-GxE de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, per a una declaració institucional en commemoració del 28 de juny, dia de l’alliberament o l’orgull LGBTI.
25/16.- Moció del grup municipal de la CUP-PA de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat per declarar Esplugues de Llobregat com a municipi compromès amb la Banca ètica.

PRECS I PREGUNTES

Ple Municipal #Esplugues 15/6/2016

Per televisió:

Per ràdio “on-line” (si perdeu connexió, actualitzeu pàgina web)
Radiodifusió Esplugues is on Mixlr

ORDRE DEL DIA

1.- Presa de possessió de la Sra. Estefania Zafra Rodríguez com a regidora de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat.
2.- Aprovació, si escau, de l’acta núm. 5/16, corresponent a la sessió ordinària de data 18 de maig de 2016.
3.- Informacions de l’Alcaldia.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT

4.- Dictamen que proposa l’aprovació definitiva de l’alteració de la qualificació jurídica d’una porció de terreny destinada a zona verda situada al sector afectat pel soterrament de línies elèctriques aèries d’alta tensió de FECSA, i l’aprovació de la permuta d’aquesta amb una porció de terreny de l’Escola Isabel de Villena, d’acord amb la modificació puntual del Pla General Metropolità aprovada.
5.- Dictamen que proposa aprovar provisionalment el projecte de modificació del pla especial per a l’assignació d’usos i definició de paràmetres urbanístics al sector situat entre l’avinguda Països Catalans i els carrers Melcior Llavinés i Somatents, d’Esplugues de Llobregat, promogut per la Fundació privada pro-disminuïts psíquics Finestrelles.
6.- Dictamen que proposa la resolució de les al·legacions presentades i aprovar provisionalment el projecte de Modificació puntual del Pla Especial Reforma Interior del sector Finestrelles Nord, d’Esplugues de Llobregat, promogut per la Junta de Compensació del sector esmentat.
7.- Dictamen que proposa la resolució de les al·legacions presentades i aprovar provisionalment el projecte de Modificació puntual del Pla General Metropolità a l’àmbit discontinu “Tres Molinos-Pla Parcial Gall”, presentat per LIDL SUPERMERCADOS, S.A. Sociedad Unipersonal.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE RECURSOS GENERALS I ECONÒMICS

8.- Dictamen que proposa l’aprovació de la revisió anual del Padró Municipal d’Habitants a 1 de gener de 2016.
9.- Dictamen que proposa l’aprovació de la cessió de diversos crèdits que ostenta l’Ajuntament enfront la Generalitat a favor de l’Institut Català del Sòl i la corresponent compensació de deutes.
10.- Dictamen que proposa donar compte d’un decret d’Alcaldia en matèria de personal.

COMISSIÓ INFORMATIVA D’ACCIÓ SOCIAL I CIUTADANIA

11.- Dictamen que proposa la modificació de l’acord de Ple de data 18 de juny de 2014, relatiu a l’aportació a Projectes locals en matèria de Cooperació al Desenvolupament.

MOCIONS

17/16.- Moció del grup municipal de la CUP-PA de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat per declarar Esplugues de Llobregat com a municipi compromès amb la Banca ètica.
19/16.- Moció del grup municipal d’Esquerra Republicana-Gent per Esplugues de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat per a l’adopció a l’Ajuntament del salari mínim de mil euros.
20/16.- Moció dels grups municipals d’ICV-MES-AS, ERC-GxE, CDC, CE i CUP de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat sobre el tancament definitiu del CIE de Barcelona.
21/16.- Moció del grup municipal de Ciutadans-Esplugues de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat relativa a proposta de resolució sobre els serveis residencials del Baix Llobregat.

PRECS I PREGUNTES

Ple Municipal #Esplugues 18/5/2016

Segueix el Ple Municipal per televisió:

Segueix el Ple Municipal via ràdio on-line: (si perdeu connexió actualitzeu pàgina web)

ORDRE DEL DIA

1.- Aprovació, si escau, de l’acta núm. 4/16, corresponent a la sessió ordinària de data 27 d’abril de 2016.
2.- Informacions de l’Alcaldia.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT

3.- Dictamen que proposa ratificar el nomenament dels membres integrants de la Comissió de delimitació del terme municipal d’Esplugues de Llobregat acordat pel Ple de la Corporació el 15-07-2015, per a la delimitació amb el terme de Cornellà de Llobregat.
4.- Dictamen que proposa l’aprovació provisional del nou projecte de Modificació puntual del Text Refós del Pla Especial de la Unitat d’Actuació I de Can Clota, presentat per les societats GALA 92, S.L. i USTEN 92, S.L.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE RECURSOS GENERALS I ECONÒMICS

5.- Dictamen que proposa la modificació puntual de la plantilla municipal de personal.
6.- Dictamen que proposa donar compte de l’estat d’execució del Pressupost municipal de l’exercici econòmic de 2016, a data 31 de març de 2016.
7.- Dictamen que proposa donar compte de l’informe d’Intervenció i Tresoreria relatiu al compliment de la normativa sobre morositat en el pagament a proveïdors corresponent al primer trimestre de 2016.
8.- Dictamen que proposa donar compte del període mitjà de pagament a proveïdors corresponent al primer trimestre de 2016.
9.- Dictamen que proposa donar compte d’un decret d’Alcaldia en matèria de personal.

MOCIONS

15/16.- Moció de la regidora no adscrita de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, sol·licitant l’adhesió a la proposta d’UNICEF d’un Pacte d’Estat per la Infància.
16/16.- Moció del grup municipal de la CUP-PA de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat en suport als Ajuntaments investigats per l’Audiència Nacional.
17/16.- Moció del grup municipal de la CUP-PA de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat per declarar Esplugues de Llobregat com a municipi compromès amb la Banca ètica.
18/16.- Moció del grup municipal del Partit Popular de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat instant a l’Ajuntament de Barcelona a què motocicletes i ciclomotors puguin circular pel carril bus-taxi.

PRECS I PREGUNTES

Ple Municipal #Esplugues 27/4/2016

Per Televisió

Per Ràdio On-line (si perdeu el senyal actualitzeu pàgina)

ORDRE DEL DIA

1.- Aprovació, si escau, de l’acta núm. 3/16, corresponent a la sessió ordinària de data 16 de març de 2016.
2.- Formulació per part de la senyora Lídia Ibáñez Nebot de la seva renúncia al càrrec de regidora d’aquest Ajuntament amb data d’efecte 21 d’abril de 2016.
3.- Informacions de l’Alcaldia.
4.- Dictamen que proposa donar compte de l’adscripció al règim de dedicació parcial de càrrec electe.
5.- Dictamen que proposa el nomenament de representant en el Consell Escolar de l’Escola Oficial d’Idiomes.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT

6.- Dictamen que proposa ratificar el nomenament dels membres integrants de la Comissió de delimitació del terme municipal d’Esplugues de Llobregat acordat pel Ple de la Corporació el 15-07-2015, per a la delimitació amb el terme de Sant Joan Despí.
7.- Dictamen que proposa ratificar el nomenament dels membres integrants de la Comissió de delimitació del terme municipal d’Esplugues de Llobregat acordat pel Ple de la Corporació el 15-07-2015, per a la delimitació amb el terme de l’Hospitalet de Llobregat.
8.- Dictamen que proposa iniciar expedient de desafectació de la qualificació jurídica de la porció de terreny de 154,10 m2, de propietat municipal destinat a zona verda, situat al sector afectat pel soterrament de línies elèctriques aèries d’alta tensió de FECSA, de bé de domini públic a bé patrimonial.
9.- Dictamen que proposa aprovar el Conveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat relatiu al funcionament d’un Servei d’Intermediació pels Deutes de l’Habitatge (SIDH) i del Servei d’Atenció Ciutadana (SAC) associat al SIDH.
10.- Dictamen que proposa l’aprovació inicial de la modificació puntual de l’Ordenança sobre estacionament regulat.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE RECURSOS GENERALS I ECONÒMICS

11.- Dictamen que proposa l’aprovació del Pla Local de Seguretat.
12.- Dictamen que proposa l’aprovació del Pacte per a la reactivació econòmica i la creació d’ocupació de qualitat d’Esplugues 2016-2019.
13.- Dictamen que proposa l’aprovació d’un expedient de modificació de crèdits del Pressupost municipal en vigor.
14.- Dictamen que proposa la modificació de l’Ordenança Fiscal núm. 15, reguladora de la taxa per a l’estacionament de vehicles de tracció mecànica en les vies públiques municipals.
15.- Dictamen que proposa l’aprovació de diversos preus públics.

MOCIONS

10/16.- Moció del grup municipal del PSC de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat per l’adhesió de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat a la Xarxa de ciutats lliures del tràfic de dones, nenes i nens destinat a la prostitució, per fer del nostre municipi un espai lliure de trata.
11/16.- Moció dels grups municipals de CDC, PSC-PM i ERC-GxE de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, de rebuig a la suspensió de la reforma de la Llei catalana de l’exercici de les professions de l’esport.
12/16.- Moció del grup municipal d’ERC-GxE de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat sobre l’adopció de mesures per millorar la qualitat de vida de les persones celíaques d’Esplugues de Llobregat.
13/16.- Moció del grup municipal de Ciutadans (C’s) de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat en defensa de la cooficialitat de les llengües a Catalunya i de reconeixement de la seva pluralitat lingüística.
14/16.- Moció dels grups municipals del PSC-PM, ERC-GxE, ICV-MES-AS, CDC, Ciutadans (C’s), CE i la regidora no adscrita de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, en relació al preacord subscrit pels caps d’Estat i el Govern de la UE amb Turquia.
15/16.- Moció de la regidora no adscrita de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, sol·licitant l’adhesió a la proposta d’UNICEF d’un Pacte d’Estat per la Infància.

PRECS I PREGUNTES