Arxiu de la categoria: Ple Municipal

Ple Municipal #Esplugues 21/12/2016

ORDRE DEL DIA

1.- Aprovació, si escau, de les actes núm. 12/16, corresponent a la sessió extraordinària de data 2 de novembre i núm. 13/16, corresponent a la sessió ordinària de data 16 de novembre.

2.- Informacions de l’Alcaldia.

3.- Dictamen que proposa la modificació de la representació del consistori en la Sociedad Municipal Mixta de Promoción y Gestión de Servicios de Esplugues S.A.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT

4.- Dictamen que proposa l’aprovació definitiva del Pla Especial de Mobilitat Sostenible del municipi d’Esplugues de Llobregat.
5.- Dictamen que proposa l’aprovació de l’acta de delimitació entre els termes municipals de Cornellà de Llobregat i Esplugues de Llobregat.
6.- Dictamen que proposa l’aprovació del conveni expropiatori, subscrit el 28 de setembre de 2016 amb les senyores Estupiñá, de la finca del carrer de La Riba, núm. 10, d’Esplugues de Llobregat.
7.- Dictamen que proposa l’aprovació inicial de l’Ordenança municipal reguladora de la instal·lació de terrasses, vetlladors i altres elements al servei d’establiments de restauració.
8.- Dictamen que proposa aprovar l’actualització dels preus públics aprovats per a la xarxa de deixalleries metropolitanes per l’Àrea Metropolitana de Barcelona, per aplicar a la deixalleria mancomunada de la Fontsanta, gestionada conjuntament pels Ajuntaments de Sant Joan Despí i d’Esplugues de Llobregat.
9.- Dictamen relatiu al contracte de gestió de la deixalleria mancomunada de la Fontsanta.
10.- Dictamen que proposa l’aprovació de la determinació de l’exercici d’adquisició de les accions de Classe B de la Societat Municipal Mixta (PROGESER).

COMISSIÓ INFORMATIVA DE RECURSOS GENERALS I ECONÒMICS

11.- Dictamen que proposa l’autorització de compatibilitat d’un funcionari de la plantilla d’aquesta Corporació per a l’exercici d’una activitat privada.
12.- Dictamen que proposa la ratificació dels acords de dissolució i liquidació del Consorci de Comunicació Local adoptats pel Consell General d’aquesta entitat.
13.- Dictamen que proposa la modificació de l’Ordenança fiscal núm. 4, reguladora de l’Impost sobre Béns Immobles.

COMISSIÓ INFORMATIVA D’ACCIÓ SOCIAL I CIUTADANIA

14.- Dictamen que proposa la pròrroga del conveni amb la Fundació privada Asproseat Proa Esplugues per a la integració socio-laboral de persones amb discapacitat.

MOCIONS

35/16.- Moció del grup municipal del PSC de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, per reclamar mesures urgents per pal·liar els efectes i eradicar la pobresa energètica.
36/16.- Moció del grup municipal de Ciutadans de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, per a la mobilitat sostenible mitjançant la dotació de les infraestructures necessàries per incentivar l’ús de vehicles elèctrics i híbrids.
37/16.- Moció del grup municipal de Canviem Esplugues de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, a favor de l’aixecament del bloqueig polític, econòmic, comercial i financer per part dels Estats Units d’Amèrica contra el bloqueig a Cuba.
38/16.- Moció del grup municipal de la CUP de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, en defensa de la llibertat d’expressió i solidaritat amb les independentistes encausades per cremar fotos del rei.

PRECS I PREGUNTES

Ple Municipal #Esplugues 16/11/2016

A les 18:30 hi ha convocada una concentració a la Plaça Santa Magdalena, davant del propi Ajuntament, podreu seguir alguns moments a partir de la nostra unitat de PERISCOPE:

 @telestudi

ORDRE DEL DIA

1.- Aprovació, si escau, de l’acta núm. 11/16, corresponent a la sessió ordinària de data 19 d’octubre de 2016.
2.- Informacions de l’Alcaldia.
3.- Dictamen relatiu a informe de compatibilitat de l’activitat del càrrec de regidora de la Sra. Mercè Haro Capell.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT

4.- Dictamen que proposa la resolució dels contractes de concessió d’obres públiques dels mercats de Can Vidalet i La Plana i l’aprovació de la liquidació corresponent.
5.- Dictamen que proposa la modificació dels preus públics dels serveis esportius del Complex Esportiu Municipal La Plana.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE RECURSOS GENERALS I ECONÒMICS

6.- Dictamen que proposa adoptar el nou model de quadre de classificació documental municipal elaborat per la Generalitat de Catalunya.
7.- Dictamen que proposa l’ingrés de l’Ajuntament d’Esplugues a l’Associació de Coworkings de Catalunya “COWOCAT” a través de l’Esplugues Coworking.
8.- Dictamen que proposa l’aprovació inicial del Pressupost municipal per a l’exercici 2017.
9.- Dictamen que proposa una modificació de crèdits de l’exercici 2016.
10.- Dictamen que proposa donar compte de l’estat d’execució del Pressupost municipal de l’exercici econòmic de 2016, a data 30 de setembre de 2016.
11.- Dictamen que proposa donar compte del període mitjà de pagament a proveïdors corresponent al tercer trimestre de 2016.
12.- Dictamen que proposa donar compte de l’informe d’Intervenció i Tresoreria relatiu al compliment de la normativa sobre morositat en el pagament a proveïdors durant el tercer trimestre de 2016.

MOCIONS

33/16.- Moció dels grups municipals de PDECAT i PSC de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, de suport al Dia internacional per a l’eliminació de la violència envers les dones.
34/16.- Moció del grup municipal de la CUP de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, per exigir l’esclariment de l’assassinat de Pedro Álvarez.

PROPOSICIONS REGLAMENT DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA

2/16.- Proposta de l’Associació de Veïns i Veïnes de la Vila d’Esplugues per convocar concurs de pintura mural urbana.

PRECS I PREGUNTES

Ple Municipal Extraordinari #Esplugues 2/11/2016

Vista la sol·licitud de convocatòria d’una sessió plenària extraordinària, formulada per un nombre de regidors i regidores del Consistori que supera una quarta part del nombre legal de membres de la Corporació, als efectes de tractar un únic punt de l’ordre del dia, que seguidament s’indica, em plau convocar-vos a la sessió extraordinària que el Ple d’aquest Ajuntament durà a terme, en primera convocatòria, el proper dimecres dia 2 de novembre a les 18.00 hores.

ORDRE DEL DIA

ÚNIC.- Revocar els següents acords, aprovats a la Junta de Govern Local del 30 de setembre de 2016:

8.- Proposta d’aprovació de la modificació del Protocol de les actuacions per a l’execució i recepció per fases de les obres d’urbanització del Pla parcial urbanístic al sector afectat pel soterrament de les línies elèctriques d’alta tensió de FECSA. (Exp. 7/2003).

9.- Proposta de concessió de llicència a FINESTRELLES SHOPPING CENTER, SL, per a la construcció d’un centre comercial al carrer Sant Mateu, núm. 9. (Exp. T032-2016-16).

10.- Proposta de concessió de llicència a MILENIUM MERIDIAN,S.L., per a la construcció d’un edifici plurifamiliar de 33 habitatges i aparcament a la finca situada al carrer Professor Barraquer núm. 36, parcel·la 103-1, àmbit Nord Sector de Finestrelles. (Expedient T032-2014-29).

Ple Municipal #Esplugues 19/10/2016

ORDRE DEL DIA

1.- Aprovació, si escau, de l’acta núm. 10/16, corresponent a la sessió ordinària de data 28 de setembre de 2016.
2.- Informacions de l’Alcaldia.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT

3.- Dictamen que proposa l’aprovació de l’Acta de delimitació entre els termes municipals de Sant Joan Despí i Esplugues de Llobregat, el 5 d’octubre de 2016, i la designació del senyor Jaume Escoda i Valls; nou Director del Servei d’Urbanisme, per a formar part de la Comissió de delimitació municipal.
4.- Dictamen que proposa la modificació del text del Conveni a subscriure entre l’Àrea Metropolitana de Barcelona i l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, per a la prestació del servei públic de transport col·lectiu urbà de viatgers a diversos municipis del Baix Llobregat, objecte d’aprovació pel Ple en la sessió de juliol de 2016.
5.- Dictamen que proposa l’aprovació de les bases específiques per a l’atorgament de subvencions adreçades a la mobilització d’habitatges buits per allotjar persones en risc d’exclusió residencial.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE RECURSOS GENERALS I ECONÒMICS

6.- Dictamen que proposa l’aprovació de la modificació de l’Ordenança Fiscal núm. 2, reguladora de l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica.

MOCIONS

28/16.- Moció dels grups municipals de la CUP i d’ICV-MES-AS de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, per a la cessió de la planta subterrània de l’edifici “La Baronda” per a l’ús intern d’entitats d’Esplugues de Llobregat.
30/16.- Moció del grup municipal d’ERC-GxE de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, per unes Festes Majors i uns espais d’oci sense violència masclista.
31/16.- Moció del grup municipal d’ERC-GxE de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, de ratificació de l’acord sobre la declaració del “Dia d’homenatge a Lluís Companys i Jover, President de la Generalitat de Catalunya”.
32/16.- Moció del grup municipal del PSC de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, de suport a una Llei d’aprofitament dels excedents alimentaris.

PRECS I PREGUNTES
__________________________________________________

Respostes d’Albert Comellas al Ple Municipal #Esplugues 19/10/2016

Ple Municipal #Esplugues 28/9/2016


ORDRE DEL DIA

1.- Declaració institucional de les Ciutats defensores dels drets humans 2016.
2.- Aprovació, si escau, de l’acta núm. 8/16, corresponent a la sessió ordinària de data 20 de juliol de 2016.
3.- Informacions de l’Alcaldia.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT

4.- Dictamen que proposa l’aprovació provisional del Pla especial per a la regulació de l’establiment de centres de culte o religiosos al municipi d’Esplugues de Llobregat, redactat pels serveis tècnics municipals.
5.- Dictamen que proposa l’aprovació d’expedient de contractació, mitjançant procediment obert amb regulació harmonitzada i dels plecs de condicions relatius al servei de neteja de les dependències municipals de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat.
6.- Dictamen que proposa l’aprovació de l’autorització de transmissió de la meitat proindivisa de l’habitatge amb protecció oficial de règim concertat ubicat al carrer Mestre Joan Corrales del municipi d’Esplugues de Llobregat.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE RECURSOS GENERALS I ECONÒMICS

7.- Dictamen que proposa l’aprovació de les festes locals d’Esplugues de Llobregat per a l’any 2017.
8.- Dictamen que proposa la modificació de la plantilla municipal i la relació de llocs de treball.
9.- Dictamen que proposa sol·licitar autorització al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques per a la reposició del 100% dels efectius de la Policia Local.
10.- Dictamen que proposa donar compte de l’estat d’execució del Pressupost municipal de l’exercici econòmic de 2016, a data 30 de juny de 2016.

COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES

11.- Dictamen que proposa l’aprovació del Compte anual d’aquest Ajuntament corresponent a l’exercici econòmic de 2015.
12.- Dictamen que proposa donar compte dels estats financers, a 31 de desembre de 2015, de la Sociedad Municipal Mixta de Promoción y Gestión de Servicios de Esplugues de Llobregat, S.A.
13.- Dictamen que proposa donar compte dels estats financers, a 31 de desembre de 2015, de la Fundació Privada Asproseat Proa Esplugues.

MOCIONS

27/16.- Moció del grup municipal de Ciutadans-Esplugues de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, de rebuig a la resolució 263/XI del Parlament de Catalunya relativa a l’informe i conclusions de la Comissió d’Estudis del Procés Constituent.
28/16.- Moció dels grups municipals de la CUP i d’ICV-MES-AS de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, per a la cessió de la planta subterrània de l’edifici “La Baronda” per a l’ús intern d’entitats d’Esplugues de Llobregat.
29/16.- Moció dels grups municipals d’ICV-MES-AS i CUP de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, en defensa de la laïcitat a l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat.
30/16.- Moció del grup municipal d’ERC-GxE de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, per unes Festes Majors i uns espais d’oci sense violència masclista.

PRECS I PREGUNTES