Arxiu de la categoria: Ple Municipal

Ple Municipal #Esplugues 17/5/2017

ORDRE DEL DIA

1.- Aprovació, si escau, de les actes núm. 4/17, corresponent a la sessió extraordinària de data 26 d’abril de 2017 i núm. 5/17, corresponent a la sessió ordinària de data 26 d’abril de 2017.
2.- Informacions de l’Alcaldia.
3.- Dictamen que proposa la modificació de les assignacions per assistència a les sessions dels òrgans col·legiats.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT

4.- Dictamen que proposa l’aprovació d’un conveni de col·laboració entre l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat i l’Ajuntament de Sant Joan Despí, per a la prestació mancomunada del servei de deixalleria.
5.- Dictamen relatiu a l’expedient de contractació del servei de neteja i manteniment de les zones verdes de gestió municipal d’Esplugues de Llobregat.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE RECURSOS GENERALS I ECONÒMICS

6.- Dictamen que proposa donar compte de l’estat d’execució del Pressupost municipal de l’exercici econòmic de 2017 a data 31/03/17.
7.- Dictamen que proposa donar compte del període mitjà de pagament corresponent al primer trimestre de 2017.
8.- Dictamen que proposa donar compte de l’acompliment de la Llei de morositat corresponent al primer trimestre de 2017.

MOCIONS

14/17.- Moció dels grups municipals d’Esquerra Republicana-Gent per Esplugues, PSC, PDeCAT, ICV-MES-AS, CUP i CE de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, per la revocació dels acords de la moció 8/17 del 15 de març de 2017.
15/17.- Moció del grup municipal del PDeCAT de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, de suport a la Resolució 306/XI i al compromís del Govern amb el Referèndum.
16/17.- Moció del grup municipal de Ciutadans de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, sobre la pobresa femenina.
17/17.- Moció del grup municipal de Canviem Esplugues de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, per donar suport al Manifest de rebel·lió primària.
18/17.- Moció dels grups municipals d’ICV-MES-AS, CE, CUP, Esquerra Republicana-Gent per Esplugues i PSC de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, donant suport a les famílies d’Esplugues que s’han quedat sense poder escollir escola pública per als seus fills d’Educació Infantil, 3 anys.

PRECS I PREGUNTES

Ple Municipal #Esplugues 24/4/2017

En acabar el Ple Albert Comellas, regidor del PDeCAT ens va demanar que recollíssim aquestes declaracions:

Ple Extraordinari
ORDRE DEL DIA

Únic.- Nomenament honorífic de filla predilecta de la Ciutat d’Esplugues de Llobregat, a títol pòstum, de la Sra. Carme Chacón Piqueras.

Ple Ordinari
ORDRE DEL DIA

1.- Aprovació, si escau, de l’acta núm. 3/17, corresponent a la sessió ordinària de data 15 de març de 2017.
2.- Informacions de l’Alcaldia.
3.- Dictamen que proposa donar compte del decret d’Alcaldia núm. 675 de data 29 de març de 2017 relatiu a la renúncia al règim de dedicació parcial de càrrec electe.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT

4.- Dictamen que proposa l’aprovació provisional del Pla especial dels equipaments situats entre el cementiri municipal, el Parc de la Fontsanta i els carrers Manuel de Falla i Àngel Guimerà, d’Esplugues de Llobregat.
5.- Dictamen que proposa l’aprovació provisional de la Modificació del Pla especial de centre hospitalari i centre mèdic i ordenació volumètrica per a la construcció d’un centre mèdic de consultes externes, al carrer Sant Mateu, núm. 24-26, d’Esplugues de Llobregat, promogut per l’entitat mercantil FIATC, MUTUA DE SEGUROS Y REASEGUROS A PRIMA FIJA.
6.- Dictamen que proposa l’aprovació de l’expedient de contractació, mitjançant procediment obert i dels plecs de condicions, relatius al servei de neteja i manteniment de les zones verdes de gestió municipal d’Esplugues de Llobregat.
7.- Dictamen que proposa l’aprovació definitiva de l’Ordenança municipal reguladora de la instal·lació de terrasses, vetlladors i altres elements al servei d’establiments de restauració.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE RECURSOS GENERALS I ECONÒMICS

8.- Dictamen que proposa la designació de persones assessores permanents de la Comissió de Seguiment del Codi de Bon Govern.
9.- Dictamen que proposa l’aprovació d’un expedient de modificació de crèdits del Pressupost municipal en vigor.
10.- Dictamen que proposa la sol·licitud d’adhesió a la “Asociación Red de Ciudades de la Ciencia y la Innovación (ARINN)”
11.- Dictamen que proposa la modificació de la plantilla de personal laboral i la relació de llocs de treball.
12.- Dictamen que proposa donar compte d’un decret d’Alcaldia en matèria de personal.

MOCIONS

9/17.- Moció de la regidora no adscrita de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, sol·licitant la creació de l’Observatori Municipal contra la Violència de Gènere.
10/17.- Moció de la regidora no adscrita de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, a favor i en suport dels nens, nenes i adolescents amb alta capacitat intel·lectual.
11/17.- Moció del grup municipal d’Esquerra Republicana-Gent per Esplugues de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, per desenvolupar un projecte de secció local del Banc de l’Energia.
12/17.- Moció del grup municipal de Ciutadans (Cs) de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, sobre els serveis socials relacionats amb el trastorn de l’espectre autista (TEA).
13/17.- Moció dels grups municipals del PSC, Esquerra Republicana-Gent per Esplugues, PDECAT i Canviem Esplugues de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, que recull la proposta de la UGT Baix Llobregat sobre les Empreses Multiserveis.

PROPOSICIONS REGLAMENT DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA

1/17.- Proposta ciutadana de l’Associació de Veïns i Veïnes d’Esplugues per la transparència i visibilitat dels mandats del Ple, quant a propostes ciutadanes i mocions aprovades.

PRECS I PREGUNTES

Ple Municipal #Esplugues 15/3/2017

ORDRE DEL DIA

1.- Declaració institucional amb motiu del 8 de març, Dia Internacional de les Dones.
2.- Aprovació, si escau, de l’acta núm. 2/17, corresponent a la sessió ordinària de data 15 de febrer de 2017.
3.- Informacions de l’Alcaldia.
4.- Donar compte de la informació comptable aportada pels grups polítics municipals, per donar compliment al Codi de bon govern.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE RECURSOS GENERALS I ECONÒMICS

5.- Dictamen que proposa l’autorització de compatibilitat sol·licitada per una funcionària per a l’exercici d’una activitat privada.
6.- Dictamen que proposa donar compte del Decret de l’Alcaldia núm. 392 de 24/02/17, d’aprovació de la liquidació del Pressupost municipal de l’exercici 2016.
7.- Dictamen que proposa el reconeixement d’obligacions derivades de despeses realitzades en passats exercicis econòmics.
8.- Dictamen que proposa l’aprovació d’un expedient de modificació de crèdits del Pressupost municipal en vigor.

COMISSIÓ INFORMATIVA D’ACCIÓ SOCIAL I CIUTADANIA

9.- Dictamen que proposa l’aprovació del III Pla d’Igualtat de Gènere per a la ciutadania 2017-2021.

MOCIONS

6/17.- Moció dels grups municipals del PSC, ICV-MES-AS, CE, CUP, C’S i la regidora no adscrita de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, en favor de la igualtat de drets i no discriminació de les persones amb discapacitat sensorial.
7/17.- Moció del grup municipal d’Esquerra Republicana-Gent per Esplugues de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, per l’establiment d’un protocol d’engalanament de la ciutat durant els dos períodes festius locals.
8/17.- Moció del grup municipal de Ciutadans de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, per a l’acompliment dels requisits exigits per la normativa de trànsit en matèria d’idioma de les inscripcions i indicacions de les senyals de trànsit.

PRECS I PREGUNTES

Ple Municipal #Esplugues 15/02/2017

Un cop acabat el Ple EL Regidor Albert Comellas ens va demanar que enregistréssim les següents declaracions:

ORDRE DEL DIA

1.- Aprovació, si escau, de les actes núm. 14/16, corresponent a la sessió ordinària de data 21 de desembre de 2016 i núm. 1/17, corresponent a la sessió ordinària de data 18 de gener de 2017.
2.- Informacions de l’Alcaldia.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT

3.- Dictamen que proposa l’aprovació dels plecs de clàusules administratives, i de prescripcions tècniques, per a l’atorgament d’una concessió administrativa per a un dret d’ús privatiu sobre un espai de l’edifici a construir per al Mercat de Can Vidalet, amb destí a supermercat, i sobre l’aparcament en soterrani.
4.- Dictamen que proposa l’aprovació dels plecs de clàusules administratives, i de prescripcions tècniques, per a l’atorgament d’una concessió administrativa per a un dret d’ús privatiu sobre un espai de l’edifici a construir per al Mercat de La Plana, amb destí a supermercat.
5.- Dictamen que proposa l’aprovació provisional de la Modificació del Pla especial d’equipaments sector avinguda la Miranda, carrer Jaume Balmes i Via Augusta- The American School of Barcelona.
6.- Dictamen que proposa l’aprovació d’una ampliació de l’estacionament regulat al sector de Finestrelles.
7.- Dictamen que proposa la resolució del concurs de subvencions adreçat a la mobilització d’habitatges buits per a destinar-los a lloguer social adreçat a persones en risc d’exclusió residencial.
8.- Dictamen que proposa l’autorització de l’alienació d’un habitatge amb protecció oficial de règim general d’aquesta població.
9.- Dictamen relatiu al contracte de gestió del servei públic de deixalleria mancomunat entre els municipis de Sant Joan Despí i Esplugues de Llobregat.
10.- Dictamen que proposa aprovar la modificació del contracte de concessió del servei de recollida de residus sòlids urbans, neteja viària i reg de l’arbrat vial, d’Esplugues de Llobregat.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE RECURSOS GENERALS I ECONÒMICS

11.- Dictamen que proposa la modificació de la plantilla municipal i la relació de llocs de treball 2017.
12.- Dictamen que proposa l’aprovació de la modificació de l’Ordenança Fiscal núm. 23, reguladora de la taxa per a les visites a museus i altres llocs o centres anàlegs.
13.- Dictamen que proposa l’aprovació de la modificació d’un preu públic, inclòs a l’Ordenança núm. 12, reguladora de preus públics.
14.- Dictamen que proposa donar compte del període mitjà de pagament a proveïdors corresponent al quart trimestre de 2016.
15.- Dictamen que proposa donar compte de l’informe d’Intervenció i Tresoreria relatiu al compliment de la normativa sobre morositat en el pagament a proveïdors durant el quart trimestre de 2016.

COMISSIÓ INFORMATIVA D’ACCIÓ SOCIAL I CIUTADANIA

16.- Dictamen que proposa la substitució de diferents noms de carrers del municipi, en compliment de la Llei de la Memòria Històrica.

MOCIONS

2/17.- Moció del grup municipal de C’S de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, per la no adhesió a la Federació de Municipis de Catalunya.
3/17.- Moció del grup municipal d’ERC-GxE de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, per la protecció, dinamització i renovació del sistema d’espais de publicitat reservats a les entitats d’Esplugues.
4/17.- Moció dels grups municipals del PSC, ERC-GxE, ICV-MES-AS, PDECAT i CE de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, a proposta de l’Unió de Pagesos de Catalunya davant la necessitat de renovar el contracte de la societat amb la pagesia.
5/17.- Moció dels grups municipals del PSC, C’S, ERC-GxE, PP, ICV-MES-AS, PDECAT i CE de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, en relació al suport del món local català a la campanya Casa Nostra És Casa Vostra.

PRECS I PREGUNTES

Ple Municipal #Esplugues 18/01/2017

ORDRE DEL DIA

1.- Informacions de l’Alcaldia.
2.- Dictamen que proposa donar compte del canvi de denominació del Grup municipal de CDC de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT

3.- Dictamen que proposa acceptar la cessió de la Carretera C-245 al seu pas pel terme municipal d’Esplugues de Llobregat.
4.- Dictamen que proposa aprovar el Text refós de la Modificació puntual del Pla General Metropolità Tres Molinos-Pla Parcial Gall.
5.- Dictamen que proposa l’aprovació de la modificació del contracte de concessió d’obres públiques per a la renovació i construcció de les instal·lacions del Complex Esportiu Municipal La Plana per incorporar el servei de “Minuts menuts municipals”.
6.- Dictamen que proposa el requeriment de dipòsit de fiança definitiva relativa al contracte de servei de neteja de les dependències municipals de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE RECURSOS GENERALS I ECONÒMICS

7.- Dictamen que proposa l’autorització de compatibilitat d’un funcionari de la plantilla d’aquesta Corporació per a l’exercici d’una activitat privada.
8.- Dictamen que proposa l’autorització de compatibilitat d’un treballador de la plantilla d’aquesta Corporació per a l’exercici d’una activitat formativa del sector públic.
9.- Dictamen que proposa donar compte d’un decret en matèria de recursos humans.

MOCIONS

1/17.- Moció del grup municipal d’Esquerra Republicana-Gent per Esplugues de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, sobre els comptadors telegestionables o també dits intel·ligents.

PRECS I PREGUNTES