Ple Municipal #Esplugues 27/4/2016

Per Televisió

Per Ràdio On-line (si perdeu el senyal actualitzeu pàgina)

ORDRE DEL DIA

1.- Aprovació, si escau, de l’acta núm. 3/16, corresponent a la sessió ordinària de data 16 de març de 2016.
2.- Formulació per part de la senyora Lídia Ibáñez Nebot de la seva renúncia al càrrec de regidora d’aquest Ajuntament amb data d’efecte 21 d’abril de 2016.
3.- Informacions de l’Alcaldia.
4.- Dictamen que proposa donar compte de l’adscripció al règim de dedicació parcial de càrrec electe.
5.- Dictamen que proposa el nomenament de representant en el Consell Escolar de l’Escola Oficial d’Idiomes.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT

6.- Dictamen que proposa ratificar el nomenament dels membres integrants de la Comissió de delimitació del terme municipal d’Esplugues de Llobregat acordat pel Ple de la Corporació el 15-07-2015, per a la delimitació amb el terme de Sant Joan Despí.
7.- Dictamen que proposa ratificar el nomenament dels membres integrants de la Comissió de delimitació del terme municipal d’Esplugues de Llobregat acordat pel Ple de la Corporació el 15-07-2015, per a la delimitació amb el terme de l’Hospitalet de Llobregat.
8.- Dictamen que proposa iniciar expedient de desafectació de la qualificació jurídica de la porció de terreny de 154,10 m2, de propietat municipal destinat a zona verda, situat al sector afectat pel soterrament de línies elèctriques aèries d’alta tensió de FECSA, de bé de domini públic a bé patrimonial.
9.- Dictamen que proposa aprovar el Conveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat relatiu al funcionament d’un Servei d’Intermediació pels Deutes de l’Habitatge (SIDH) i del Servei d’Atenció Ciutadana (SAC) associat al SIDH.
10.- Dictamen que proposa l’aprovació inicial de la modificació puntual de l’Ordenança sobre estacionament regulat.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE RECURSOS GENERALS I ECONÒMICS

11.- Dictamen que proposa l’aprovació del Pla Local de Seguretat.
12.- Dictamen que proposa l’aprovació del Pacte per a la reactivació econòmica i la creació d’ocupació de qualitat d’Esplugues 2016-2019.
13.- Dictamen que proposa l’aprovació d’un expedient de modificació de crèdits del Pressupost municipal en vigor.
14.- Dictamen que proposa la modificació de l’Ordenança Fiscal núm. 15, reguladora de la taxa per a l’estacionament de vehicles de tracció mecànica en les vies públiques municipals.
15.- Dictamen que proposa l’aprovació de diversos preus públics.

MOCIONS

10/16.- Moció del grup municipal del PSC de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat per l’adhesió de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat a la Xarxa de ciutats lliures del tràfic de dones, nenes i nens destinat a la prostitució, per fer del nostre municipi un espai lliure de trata.
11/16.- Moció dels grups municipals de CDC, PSC-PM i ERC-GxE de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, de rebuig a la suspensió de la reforma de la Llei catalana de l’exercici de les professions de l’esport.
12/16.- Moció del grup municipal d’ERC-GxE de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat sobre l’adopció de mesures per millorar la qualitat de vida de les persones celíaques d’Esplugues de Llobregat.
13/16.- Moció del grup municipal de Ciutadans (C’s) de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat en defensa de la cooficialitat de les llengües a Catalunya i de reconeixement de la seva pluralitat lingüística.
14/16.- Moció dels grups municipals del PSC-PM, ERC-GxE, ICV-MES-AS, CDC, Ciutadans (C’s), CE i la regidora no adscrita de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, en relació al preacord subscrit pels caps d’Estat i el Govern de la UE amb Turquia.
15/16.- Moció de la regidora no adscrita de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, sol·licitant l’adhesió a la proposta d’UNICEF d’un Pacte d’Estat per la Infància.

PRECS I PREGUNTES

La Llegenda de Sant Jordi en Directe

Emissió partir de les 20:30h

Enguany Tele Estudi Esplugues produeix la emissió en directe del Gran Espectacle Musical de la Llegenda de Sant Jordi, un espectacle musical preparat acuradament per l’Esbart Vila d’Esplugues.

L’Emissió en directe es podrà seguir a través d’aquest web, però també compartim el senyal streaming amb el web municipal www.esplugues.cat i el web de l’Esbart Vila d’Esplugues.

CARTELL STJ 2016