Nota de Premsa sobre l’emissió del Ple Municipal de dimecres 21/10/2015

Estimats amics, veïns i audiència habitual, el motiu d’aquesta nota de premsa és en primer lloc donar explicacions sobre els problemes d’emissió que aquest mitjà de comunicació va patir a l’hora d’emetre el Ple Municipal del passat dimecres dia 21 d’octubre. Al llarg de l’emissió del Ple Municipal i per un error tècnic de l’equip de transmissió, vam patir una pèrdua d’imatge de l’emissió que mes tard va ser impossible de recuperar. D’altra banda, l’àudio de la sessió del Ple no es va interrompre en cap moment, per tant, com a mínim. alguna cosa es va poder salvar.

Per evitar que aquesta interrupció del directe no es torni a repetir farem una inversió, adquirint un nou equip de transmissió més preparat i millorant encara més el servei que oferim a la ciutat. Perquè estem compromesos amb Esplugues i els seus veïns no us fallarem.

Atentament. E. Alsinet – Director de Tele Estudi Esplugues

Ple Municipal #Esplugues 21/10/2015

ORDRE DEL DIA

1.- Aprovació, si escau, de les actes núm. 13/15, corresponent a la sessió extraordinària de data 2 de setembre de 2015 i núm. 14/15, corresponent a la sessió ordinària de data 16 de setembre de 2015.
2.- Informacions de l’Alcaldia.
3.- Donar compte de la renúncia formulada por la Sra. Laura Benito Llenas en relació a la seva condició de membre i portaveu del grup municipal de Ciutadans (C’s) de l’Ajuntament d’Esplugues.
4.- Dictamen que proposa la modificació del cartipàs municipal en matèria de nomenament de representants en els ens i òrgans dels que forma part l’Ajuntament d’Esplugues.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT

5.- Dictamen que proposa l’autorització de l’alienació de l’habitatge amb protecció oficial de règim concertat, situat al carrer Mestre Joan Corrales núm. 116 bloc 1, esc 1, 4t 2a d’aquesta població.
6.- Dictamen que proposa l’autorització de l’alienació de l’habitatge amb protecció oficial de règim general, situat al carrer Roser Artigas núm. 1, 1r 2a d’aquesta població.
7.- Dictamen que proposa l’estimació parcial de l’al·legació presentada i l’aprovació provisional de la modificació del Pla Parcial d’Ordenació del Polígon NESTLÉ-CINZANO, situat a l’avinguda Països Catalans i carrers Melcior Llavinés i Gaietà Faura, d’Esplugues de Llobregat, promogut per NESTLÉ ESPAÑA, S.A.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE RECURSOS GENERALS I ECONÒMICS

8.- Dictamen que proposa donar compte de les renúncies de diversos càrrecs electes al seu règim de retribucions.
9.- Dictamen que proposa donar compte de decrets d’Alcaldia en matèria de personal.
10.- Dictamen que proposa l’aprovació de la modificació de l’abast de la delegació en la Diputació de Barcelona, relativa a procediments sancionadors en l’àmbit de l’Impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana.
11.- Dictamen que proposa l’aprovació d’un expedient de modificació de crèdits del Pressupost municipal de 2015.
12.- Dictamen que proposa l’aprovació de la modificació de l’Ordenança Fiscal núm. 4, reguladora de l’Impost sobre béns immobles.
13.- Dictamen que proposa donar compte del període mitjà de pagament a proveïdors corresponent al tercer trimestre de 2015.
14.- Dictamen que proposa donar compte de l’informe d’Intervenció i Tresoreria relatiu al compliment de la normativa sobre morositat en el pagament a proveïdors durant el tercer trimestre de 2015.

MOCIONS

15/15.- Moció del grup municipal CANVIEM ESPLUGUES en defensa d’una atenció sanitària pública de qualitat i de suport al Servei Nacional de Salut de Catalunya.
16/15.- Moció dels grups municipals de CiU, ERC-GxE i d’ICV-MES-AS de l’Ajuntament d’Esplugues, de suport al president Mas, l’exvicepresidenta Ortega i la consellera Rigau amb motiu de la seva imputació per l’organització del 9N.
17/15.- Moció del grup municipal d’ICV-MES-AS de l’Ajuntament d’Esplugues sol·licitant a la Generalitat de Catalunya que garanteixi beques menjador a tots els infants en situació de vulnerabilitat i posant els mitjans municipals necessaris per a avançar i fer efectives aquestes beques el més aviat possible.
18/15.- Moció de la regidora no adscrita de recolzament a les víctimes de la Talidomida.
19/15.- Moció del grup municipal de Ciutadans (C’s) de l’Ajuntament d’Esplugues per sol·licitar la gratuïtat dels llibres de text en l’educació primària i secundària obligatòria.
20/15.- Moció del grup municipal de Ciutadans (C’s) de l’Ajuntament d’Esplugues sol·licitant la implementació del sistema de detecció d’excrements de gossos mitjançant l’ADN.
21/15.- Moció del grup municipal d’ERC-GxE de l’Ajuntament d’Esplugues en suport als afectats per l’índex de referència de préstecs hipotecaris a més de 3 anys (IRPH) declarat abusiu.
22/15.- Moció del grup municipal d’ERC-GxE de l’Ajuntament d’Esplugues per millorar la gestió de les beques menjador.

PRECS I PREGUNTES