Ple Municipal Extraordinari #Esplugues 10/6/2015

Sessió que es convoca a l’únic efecte d’aprovar l’acta que s’assenyala a continuació, de conformitat amb el que estableix l’article 36 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals i Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre.

– Acta núm. 8/15 corresponent a la sessió ordinària de data 20 de maig.