La PAH d’#Esplugues recull signatures per una ILP en contra de la probresa energètica i els desnonaments

El passat dissabte dia 24 de gener la Plataforma d’afectats per la hipoteca d’Esplugues organitzava una taula informativa a la rambla d’Àngel Gumerà d’aquesta ciutat per recollir sigantures per una ILP que es presentarà al Parlament de Catalunya en contra de la pobresa energètica i els desnonaments

L’Asamblea de Parados de #Esplugues cerca nous socis

Com cada dissbate l’Asamblea de Parados de Esplugues té una taula informativa per recaptar fons per l’associació al mercat ambulant que cada dissabte té lloc a la rambla d’Àngel Guimerà d’aquesta ciutat.
Així doncs, aquesta setmana l’entitat feia una crida per sumar més socis.

L’Espluguí Juanjo Murillo presenta el seu nou treball a #Esplugues

L’Espluguí i cantautor de Can Vidalet Juanjo Murillo presentava el passat divendres dia 23 de gener el seu nou treball en directe a la cerveseria local de La Jarra y la Pipa.
Actualment aquest cantautor local en troba gravant el seu disc als estudis DMP Records Barcelona & Walls Music Company Panamà.

Ple Municipal 21/1/2015

19:00h Ple Municipal Extraordinari: (Tanatori)

ORDRE DEL DIA

ÚNIC.- Dictamen proposant la resolució d’al·legacions i l’aprovació provisional del Pla Especial de concreció d’ús i d’ordenació volumètrica de la parcel·la situada a l’avinguda Jacint Esteva i Fontanet, 112, d’Esplugues de Llobregat, promogut per la societat ELYSIUS EUROPA, S.L.

—————————————

19:30h Ple Municipal Ordinari

ORDRE DEL DIA

1.- Aprovació, si s’escau, de l’acta núm. 14/14 corresponent a la sessió ordinària de data 17 de desembre de 2014.

2.- Informacions de l’Alcaldia.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT

3.- Dictamen proposant sol·licitar a la Direcció General de Carreteres de la Generalitat de Catalunya el traspàs del tram de la carretera C-245 que discorre pel municipi d’Esplugues a favor de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat.

4.- Dictamen proposant l’exercici del dret de tempteig sobre l’habitatge amb protecció oficial emplaçat a la plaça d’Oleguer Junyent, número 12, baixos 2a, d’Esplugues de Llobregat, i l’aprovació inicial de la corresponent modificació de crèdit del pressupost municipal vigent.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE RECURSOS GENERALS I ECONÒMICS

5.- Dictamen donant compte del decret d’Alcaldia núm. 2941 de 19 de desembre de 2014 pel qual es va aprovar la contractació d’una línia d’aval amb el Banc de Sabadell, S.A.

6.- Dictamen pel qual es dóna compte de l’informe de fiscalització 20/2014 de la Sindicatura de Comptes de Catalunya, relatiu als saldos de dubtós cobrament corresponent a 31 de desembre de 2011 en municipis d’entre 20.000 i 100.000 habitants.

7.- Dictamen proposant donar compte d’un decret d’Alcaldia en matèria de personal.

PROPOSICIONS REGLAMENT DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA

1/15.- Proposició ciutadana del Consell Escolar de l’Escola Isidre Martí relativa a l’oferta educativa pel proper curs 2015-2016.

PRECS I PREGUNTES

Video Sessió íntegra:

Declaracions: