P R O G R A MA C I O  D E  A C T I V I T A T S

 

 

R E U N I O N S  D E  S O C I S:

Dijous:  20 de febrer-26 de març-23 d’abril-28 de maig-25 de juny-23 de juliol

 

F I R A  A L  C A R R E R:

Diumenges: 23 de febrer-29 de març-26 d’abril-31 de maig-28 de juny-26 de juliol