P R O G R A MA C I O  D E  A C T I V I T A T S

   

 R E U N I O N S  D E  S O C I S:

24 de gener de 2019

       F I R A   A L  C A R R E R:

27 de gener de 2019

 Algunes dates podent canviar segons el calendari firal d’Esplugues o de altres. Les exposicions estan pendents de confirmació del departament de Cultura.